İcra Yoluyla Kiralananın Tahliyesi Nasıl Yapılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra Yoluyla Kiralananın Tahliyesi Nasıl Yapılır?

İcra Yoluyla Kiralananın Tahliyesinde Yetkili İcra Dairesi

İİK. mad. 34 uyarınca, ilamların icrası her icra dairesinden istenebi­lecektir. Maddenin kesin hükmü karşısında, taşınmazların boşaltılmasına ilişkin ilamların, taşınmazların bulunduğu yer dışında da alacaklı tarafın-dan, istenilen icra dairesinden takibe konulması mümkündür.

İlamsız icrada belirtilen yetki kuralları (50.mad), ilamlı icrada uy­gulanmayacaktır. Elinde ilam bulunan ve ilamlı icra takibi yapmak iste­yen alacaklı, dilediği icra dairesinden, bu takibi yapabilir (34, 1). Bu ku­ral, hem ilam hem de ilam niteliğinde bir belgeye dayanılarak, takip ya­pılması durumunda geçerlidir. Alacaklı, ilamlı icra takibine başladıktan sonra yerleşim yerini değiştirirse, ilamlı icra takibinin yeni yerleşim ye-rindeki icra dairesine gönderilmesini de isteyebilir (34./2).

İcra Yoluyla Kiralananın Tahliyesinde Takip Hakkı

İcra dairesine başvurarak takip talebinde bulunma hakkı, kural ola­rak alacaklıya, daha doğrusu lehine ilam verilmiş olan kimseye aittir. Ancak bu kimse, ilam konusu taşınmaz yada gemiyi bir başkasına icra takibinden önce veya icra takibi sırasında devretmişse, ilamın yerine getirilmesini isteme hakkı yeni malike geçer.

İlamlı icrada takip talebine, takibe esas olan ilam veya ilam niteli­ğindeki belgenin tarih, numarası ve özeti yazılır.(Yön.m20/2) ve ayrıca icraya konulan ilam veya ilam niteliğindeki belge takip talebi ile birlikte, icra dairesine verilir.(35/c 1).

İcra Yoluyla Kiralananın Tahliyesinde Borçlunun Taşınmazı Tahliye ve Teslim Etmesi

Kendisine icra emri tebliğ edilen borçlu, taşınmazı rızası ile tahliye ve teslim ederse, bununla ilamlı icra takibi sonuçlanır.Fakat borçlunun taşınmazı kendiliğinden boşaltmaya rıza göstermesi, takibin sona ermesi için yeterli değildir.İcra müdürünün, taşınmazın bulunduğu yere gidip, ilamı icra etmesi ve taşınmazı alacaklıya teslim etmesi gerekir.Aksi halde, 1İK m.342’deki suç oluşmaz.

İİK 342. maddesindeki suçun oluşumu için, sanığın hukuk mahke­mesinde verilmiş olan kararda, taraf olması gereklidir.Ayrıca taşınmaz veya geminin, mahkemenin hak sahibi olarak belirlediği kişiye teslimi, gereklidir. Dolayısıyla, mahkemenin kararını icra memuru yerine getirip, taşınmaz veya gemiyi hak sahibine teslim ettikten sonra, çıkarılan kimse­nin, aynı yere tekrar girmesi halinde suç olacaktır.Suça konu eşyanın gemi veya taşınmaz olması zorunludur.

İcra Yoluyla Kiralananın Tahliyesinde Borçlunun Taşınmazı Tahliye ve Teslim Etmemesi Halinde, İlamın İnfazında İcra Memurunca İzlenecek Usul

Kendisine (54) Örnek numaralı icra emri tebliğ edilen borçlu, yedi gün içinde, taşınmazı tahliye ve teslim etmez ve icranın geri bırakılması kararı da getirmezse, ilam hükmü, icra dairesi tarafından zorla icra olunur ve taşınmaz alacaklıya teslim edilir (m.26,2).

Tahliyesi söz konusu olan taşınmaza ait anahtarın teslimi, ayrıca tahliye işleminin icra memuru tarafından taşınmaza gidilerek tahliye ve teslim işleminin fiilen gerçekleştirilmesine engel teşkil etmez. Çünkü, sadece, anahtarın teslimi ile taşınmaz tahliye edilmiş olmaz.

Kiracı, kiralananı tahliye ederek, anahtarı yasal yoldan teslim etti­ğini, yazılı belgeyle kamtlamadıkça, sözleşme süresince kira parasından sorumludur. “

Boşaltılan taşınmaz yada gemide bulunan eşya, oradan çıkarılarak, borçluya, vekiline, yoksa ailesinden birine, yada hizmetlilerinden birisine bırakılır. Kimse bulunamaz ya da, eşyaları almaktan kaçınırlarsa, masrafı alacaklı tarafından avans olarak verilmek suretiyle, eşyalar sağlam bir yerde korunur yada saklanmak üzere alacaklı yanında bırakılır.

Eşyalar bu şekilde muhafaza altına alındıktan sonra, icra memuru, borçluya eşyaları teslim alması için tebligat yapar.Ve bunun için kendisi­ne, eşyaların bulunduğu yerde ise 5, değilse 30 günlük bir süre ve­rir. Verilen bu süre içinde, borçlu eşyaları almaktan yada yapılan masraf­ları ödemekten kaçınırsa, icra memuru, icra mahkemesinin kararı ile, bu eşyaları satar ve satış bedelinden masrafları öder.Geriye para artarsa, bu borçlunun adına sağlam bir bankaya daha doğrusu, sermayesinin yarısın­dan fazlası devlete ait bulunan ve İİ.Yön. de belirtilen bankalardan birine yatırılır.239

İlamda aksi belirtilmedikçe, tahliyesi istenen taşınmaz yada gemi eklentileri, tabii semereleri ve ayrılmaz parçaları ile birlikte alacaklıya teslim edilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat