Kira Süresi Bitmeden Tahliye Edilirse Kira Borcu Ne Olur?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Kira Süresi Bitmeden Tahliye Edilirse Kira Borcu Ne Olur?

Kira Süresi Bitmeden Tahliye ve Kira Borcu

BK.nun 252.maddesi uyarınca, kiralayan kiralananı, kiracıya usu­lüne uygun teslim ettikten ve sözleşmede öngörülen amaca uygun kulla­nılmak üzere bulundurduktan sonra, kiracı kira parasının tamamını öde­mek zorundadır. Sözü edilen kanun maddesinin açıklandığına göre, kiracı dilediği zaman terk ederek sözleşmenin geri kalan kısmı için, kira para­sından kurtulamaz. Buna ve yerleşen içtihatlara göre, davalı kiracı kira süresi dolmadan kiralananı tahliye ederse, kira dönemi sonuna kadar kira parası ödemek zorundadır. Kiracının kiralananı tek taraflı olarak tahliye etmesi, haklı bir fesih değil, akde aykırı bir davranış sayılır ve kiralaya­nın bu yüzden uğradığı zararı tazmin etmekle sorumlu olur.

Ancak davacının da, zararın artmaması için üzerine düşeni yapması icap eder. Medeni Kanunun 2’nci maddesi bunu gerektirir.

Davalı kiracının, kira süresi bitmeden kiralananı tahliye etmiş ol­ması halinde, dönem sonuna kadar olan kira bedelinin de sorumlu tutul­ması gerekir. Ancak, Borçlar Kanununun 98’inci ve 44’üncü maddesi hükmüne göre, davacı kiralayan zararın artmaması için, taşınmazı aynı şartlarla yeniden kiralayabileceği makul süreyi bilirkişi aracılığı ile tespit ve kiracının bu süreyle sınırlı olarak, kira parasından sorumlu tutulması gerekir.

Kiracının, kiralananı kira süresi dolmadan önce tahliye etmesi ha­linde, kira parasını isteme konusundaki uyuşmazlık halinde, mahkeme­nin, kiracının sorumlu tutulacağı kira bedelini belirlemesi gerekir. Kira sözleşmesinde süreden önce fesih halinde, ayrıca bir ceza şartı kararlaştırılmışsa, bu kararlaştırma geçerli olup tarafları bağlar.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat