Taşınmaz Üzerinde Yükümlülükler Nasıl Kaldırılır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Taşınmaz Üzerinde Yükümlülükler Nasıl Kaldırılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 128- İcra memuru satışa başlamazdan evvel gayrimenkul üzerindeki tapu siciline mukayyet veya resmî senede müstenit olan mükellefiyetlerin hepsinin bir listesini yapar ve bu listeyi haczedenlerle borçluya tebliğ eder ve itirazlarını bildirmeleri için üç gün mühlet verir. 96 ve 97.maddeler hükümleri burada da caridir.

İcra dairesi gayrimenkulun kıymetini takdir ettirir, gayrimenkulun kıymetinin takdirinde, gayrimenkul üzerindeki mükellefiyetlerin kıymete olan etkisi de nazara alınır. Kıymet takdirine ilişkin rapor borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebligatın yapıldığı icra dosyasındaki, ayrıca bildirilmiş bulunması hali müstesna olmak üzere, tapudaki mevcut adresleri esas alınmak sureti ile tebliğ edilir. Kesinleşen kıymet takdiri için iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez.

Taşınmaz Üzerinde Yükümlülükler Açıklama

Taşınmazın satışına başlanmazdan önce taşınmaz üzerindeki yükümlülükler (mükellefiyetler) in tümünün bir listesi yapılacak ve liste taşınmazı haczedenlerle,

borçluya icra müdürü tarafından tebliğ olunacak, itirazlarım bildirmeleri için 3 günlük süre verilecektir. İİY’mn 96 ve 97.maddesi hükümleri buradanda geçerlidir.

İcra dairesince taşınmazın değerini bilirkişiye takdir ettirilir, kıymet takdiri raporu, borçluya, haciz koyduran alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebliğ edilecektir. Kıymet takdiri kesinleştiğinde 2 yıl geçmeden yeniden kıymet takdiri istenemiyecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat