Taşınmaz Satışı Artırmanın İlanı Ve İhtar Nasıl Yapılır?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Taşınmaz Satışı Artırmanın İlanı Ve İhtar Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 126- Artırma, satıştan en az bir ay önce ilân edilir. İlân edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, s atış tarihi değiştirilmeksizin hata ilânen düzeltilir. Bu düzeltme ilânı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez. Ancak satış tarihi ile ilân tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise bu takdirde satışın daha önce ilân edilen günden en az yedi gün sonrası için tespit edilen günlerde yapılacağı düzeltme ilânında belirtilir.

İlânda;

  1. Satışın yapılacağı yer, gün ve saat,
  2. Artırma şartnamesinin hangi tarihten itibaren herkes tarafından görülebileceği,
  3. Tâyin edilen zamanda artırma bedeli gayrimenkulun muhammen kıymetinin yüzde yetmişbeşini bulmadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere, artırmanın on gün daha uzatılmış olacağı ve onuncu günü aynı yerde, aynı saatte gayrimenkulun en çok artırana ihale edileceği (Bu ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saatin ilânda açıkça gösterilmesi mecburidir.),
  4. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbetlen ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri yazılır. Aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilâve edilir.

Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.

114’ncü maddenin 2.ve son fıkrası hükümleri gayrimenkulun satış ilânı hakkında da uygulanır. Ayrıca tebliğler:

MADDE 127- (Değişik: 09.11.1988 – 3494/18 md.) İlânın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve gayrimenkulun tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilânı tebligat yerine geçer.

Taşınmaz Satışı Artırmanın İlanı Ve İhtar Açıklama

Taşınmaz açık artırması satıştan en az bir ay önce ilân edilecektir. İlân edilen metnin esasa etkisi olmayacak maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerekirse satış günü değiştirilmiyecek, yine hata ilânca düzeltilecektir. Bu düzeltme ilânı ilgililere ayrıca tebliğ.edilmiyecektir. Ancak; satış günü ile ilân günü arasında 7 günden az bir zaman kalmış ise, bu takdirde satışın ilân edilen günden en az 7 gün sonrası için saptanan günlerde yapılacağı da düzeltme ilânında gösterilecektir.

Yapılacak ilânda;

i’ satışın yapılacağı yer, gün ve saat,

  1. Artırma şartnamesinin hangi günden itibaren görülebileceği,
  2. Artırma bedelinin taşınmazın tahmin edilen değerinin % 75’ini bulmadığı takdirde, (en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere) artırmanın 10 gün daha

olacağı, onuncu günü aynı yerde, aynı saatte taşınmazın en çok artırana lazlc edileceği,

  1. d) İpotekli alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, faiz ve raasrafa ait iddialarını belgeleriyle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri,

zzsrerilecektir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılacaktır. İlânın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı ilgililerinin tapudaki îikeslerine tebliğ olunacaktır. Adres yoksa ilânla yetinilecek, adres araştırması yapılmıyacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat