TAŞINMAZ KİRASI ÖN SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZ KİRASI ÖN SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

…. Sağlık ….. Ltd. Şti. (kısaca … olarak anılacaktır), ….. adresinde mukim ile,

…. Automotive (kısaca ….. olarak anılacaktır), ….. adresinde mukim.

2- Amaç

….., ….. Organizasyon Sanayi Sitesinde, …. m² giriş katı ve …. m² asma kat olmak üzere toplam …. m²’den oluşan bir binayı işyeri olarak kullanmak üzere …ç yıllığına kiralamayı arzu etmektedir.

….. ise ….. bu arzusunu yerine getirmek amacıyla, ….. Organizasyon Sanayi Sitesinde maliki bulunduğu/bulunacağı arsalar üzerinde ….. m² giriş katı ve …m² asma kat olmak üzere toplam  …. m²’den oluşan bir bina inşa etmeyi ve bu binayı …  yıllığına kiralamayı arzu etmektedir.

Taraflar bu istekleri doğrultusunda .. / .. / …. tarihinde bir araya gelmişler ve aşağıdaki belirtilen şartlar doğrultusunda karşılıklı taahhütleri havi bir gayrimenkul kirası ön sözleşmesi akdetmişlerdir.

3- Konu

İşbu sözleşme ile ….., …. Plastik Organizasyon Sanayi Sitesinde maliki bulunduğu/bulunacağı toplam ….. m²’lik arsalar üzerinde, … m² giriş katı ve … m² asma kat olmak üzere toplam … m²’den oluşan bir binayı, dört duvar, çatı, kapılar ve pencereler takılmış, elektrik ve su tesisatı dış kapıya kadar çekilmiş vaziyette kaba olarak inşa ederek, binayı bu haliyle .. / .. / …. tarihinde … yıllığına işyeri olarak kullanılmak kaydıyla … kiraya vermeyi beyan ve taahhüt eder.

….. ise, ….. tarafından özel olarak kendisi için imar ve inşa edilen bu binayı .. / .. / …. tarihinden itibaren … yıl süre ile işbu sözleşmenin 5. maddesinde sayılı koşullar doğrultusunda kiralamayı, kabul ve taahhüt etmektedir.

….., işbu taahhüdünü yerine getirmeyerek, binayı kiralamadığı takdirde, ….. cezai şart ödeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

4- Teminat

….., yukarıda açıklanan taahhütlerinin teminatı olarak, ….. Bankasına ait biri ….., (cezai şart tutarına mütekabilen) diğeri ….. bedelli, (On yıllık kira bedeline tekabül eden tutar) kati ve süresiz teminat mektubunu iş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte ….. vermiştir.

İşbu teminat mektubu, ….. kira sözleşmesi yapmaya yanaşmaması veya kira sözleşmesi imzalanmış olmakla birlikte sözleşme gereğince yükümlü olduğu edimlerinden herhangi birini yerine getirmemesi halinde hiçbir ihtar veya ihbara hacet olmaksızın nakde çevrilecektir.

5- Kira Sözleşmesi

Taraflar, taşınmazın inşası kaba haliyle tamamlanıp, kiralanmaya hazır hale geldiğinde işbu sözleşmenin ekinde yer alan “kira sözleşmesi özel şartları” hükümleri doğrultusunda bir kira sözleşmesi imza etmeyi kabul ve taahhüt ederler.

İşbu “kira sözleşmesi özel şartları” işbu sözleşmenin ayrılmaz bir cüzüdür.

İleride bu özel şartlara muhalefet ederek, bir kısım değişiklikler yapılmasını talep etmek, binanın kiralanmaktan kaçınılması durumu (m. 3/3) ile eşdeğerdir. Bu durumda ….. USD cezai şart ödeyeceğini şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.

6- İhtilafların Halli

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde uygulanacak hukuk Türk Hukuku, yetkili mahkeme ise …… Mahkemelerdir.

7- Tebligat

Yukarıda belirtilen adresler tarafların tebligat adresleri olup, adres değişikliğine ilişkin herhangi bir bildirimde bulunulmadığı sürece bu adreslere gönderilecek tebligatlar muhatabına ulaşmış kabul edilir.

….. Sağlık …..

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat