TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZ KİRA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme, bir taraftan ….. adresinde yerleşik ….. (bundan böyle kısaca “Kiraya Veren” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan ….. adresinde yerleşik ….. Ltd. Şti. (bundan böyle kısaca “Kiracı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu kira sözleşmesi; taraflar arasında; .. / .. / …. tarihinde ….. Noterliği ….. yevmiye nosu ile imzalanmış olan Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin 3. Maddesi gereği olarak tanzim edilmiştir.

Kiraya veren’in maliki olduğu ve adına tescilli, tapunun ….. İli, ….. İlçesi, ….. köyü sınırları içinde olan pafta (…..), ada (…..), parsel (…..)’da kayıtlı (…..) m2 yüzölçümlü “tarla” niteliğindeki gayrimenkulün (“Gayrimenkul”) Kiracı tarafından kiralanmasından ibarettir.

3- Kira Bedeli

Kiracı sözleşme süresince aylık …..-TL kiralama bedelini kiraya verene ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

4- Ödemeler

Kira bedelleri her ayın 15 ve 20’si arasında, kiralayanın ….. Bankası, ….. Şubesi ….. nolu hesabına nakit olarak ödenecektir.

5- Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşmenin süresi sözleşmenin tanzim tarihinden itibaren 6 ay olup taraflarca uzatılabilecektir.

6- Sözleşmenin Devir Edilmesi

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını yazılı olarak aralarında mutabık kalmadıkça üçüncü kişilere devir veya temlik edemezler.

7- Sözleşmenin Feshi

Ancak ilgili satış vaadi sözleşmesinin fesh edilmesi veya satışın gerçekleşmesi ile iş bu kiralama sözleşmesi de kendiliğinden sona erecektir.

8- Tebligat Adresleri

Tarafların tebligat adresleri Sözleşme’nin birinci maddesinde belirtilen adreslerdir. Taraflarca bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Taraflar adres değişikliğini yazılı olarak diğer Taraf’a bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak tebligatlar diğer Taraf’ca kabul edilmiş sayılır.

9- İhtilafların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme .. / .. / …. tarihinde …..’da ….. kopya olarak tanzim edilmiştir.

Kiracı                                                         Kiralayan

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat