TAŞINMAZ KİRA DEVİR SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞINMAZ KİRA DEVİR SÖZLEŞMESİ

İşbu kira sözleşmesi (Sözleşme) ../../…. tarihinde bir taraftan ………. Belediyesi (Kiralayan) ile diğer taraftan ………. alanı içerisinde bulunan ……….’tan ../../…. tarih ve ….. sayılı Encümen kararı ile devralan, ………., ………., ………. (Kiracı) arasında imzalanmıştır.

Kiracı; mülkiyeti ………. Belediyesi’ne ait söz konusu yeri aylık ………. TL kira bedeli ile ihale şartnamesi bu sözleşmede ve ekinde yer alan şartlara uygun olarak kiralamayı kabul ve taahhüt eder.

Söz konusu yere ait Encümence devri uygun görülerek taraflar arasında düzenlenen iş bu devir sözleşmesine ait özel şarttır.

Kiracının kullanacağı yere ait Belediyemiz tarafından düzenlenen ek’teki proje …. yılı sonuna kadar tam, eksiksiz ve kullanılır duruma getirilmesi şartı ile devir hakkı verilerek kiraya verilmiştir. Ekli projeye göre;

Batı kısmındaki kafeterya alanı komple sürgülü cam sistemi ile “kış bahçesi” haline getirilecek.

Lokanta-Düğün salonu kısmı ahşap pergoleler sökülecek ve 80 cm tuğla duvar üzerine sürgülü cam sistemi ile kapalı hale getirilecektir.

Çatı çelik sistemi güçlendirilecek, çatı kaplaması sökülecek ve “shingle” ile yeniden yapılacaktır.

Zemin döşemesi 1. sınıf granit kaplama olacaktır.

Tesisin ısıtma ve elektrik projeleri kiracı tarafından hazırlanacak ve buna göre yapılacaktır.

İnşatta kullanılacak tüm malzemeler 1. sınıf olacaktır.

Tesis etrafında yürüme bandı oluşturulacak ve süs bitkileri yerleştirilecektir.

Tesis giriş kısmı ve etrafı ışıklandırılacaktır.

Tesisin projedeki sınırları korunacak ve dışarıya buzdolabı v.s. malzeme konulmayacaktır.

…. yılı sonunda kiracıya sunulan projeye ait kiracının bu projeye uymaması yerine getirmemesi durumunda süre sonunda ihbar çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme fesh edilerek teminatı irad kaydedilecektir, kiralama süresi sona erecek olup sonraki yıllarda kiracılığının devam etmesi mümkün olmayacaktır. Kiracının bu konuya itiraz hakkı olmadığı gibi söz konusu yeri boşaltarak yapılan projelerdeki hali ile Belediyemize teslim etmesi gerekir.

Yapılacak olan proje dâhilindeki tüm harcamalar kiracı tarafından karşılanacak bu harcamalarla ilgili kiracı Belediyemizden hiçbir hak iddia edemeyecektir.

Kiralama süresi bitiminde ve ya herhangi bir sebepten dolayı kiracılık durumunun fesih edilmesi halinde (idarenin ve ya kiracının sözleşmeyi fesih etmesi) söz konusu yeri idareye bedelsiz olarak terk edecektir.

Kiralama süresi devir tarihidir.

Kira süresi (…) Ay (../../….) sona erecektir. …. yılı için kira artışı yapılarak devam edilecektir.

İlk kira bedeli ………. TL üzerinden tahsil edilir.

İkinci yıl ve daha sonraki kira artışları Belediyemiz Encümeni yetkisindedir.

Kiralama süresinin bitiminden sonraki yıllara ait kira tespit ve artışları Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen artış oranından az olmaması kaydıyla (Belediyece taşınmaz malın kiralanmasının devamına uygun görülmesi şartıyla) belediyemiz tarafından tespit edilerek bir ay öncesinden kiracıya yazılı olarak bildirilir.

Kira bedelleri peşin olup, en son her ayın on yedinci (17) günü mesai bitimine kadar Belediyemizin vermiş olduğu PTT veya Banka hesap no suna ödenir. Başka türlü ödemeler ilgilisine iade edilir, kiracı bundan dolayı bir hak iddia edemez. Süresinde ödenmeyen kiralar için 6183 sayılı yasanın 51’inci maddesindeki gecikme zammı oranı tatbik edilerek o ayın kirasına ilave edilerek tahsil edilir. Bir aydan fazla kira borcu bulunan kiracıların kira tahsilatları öncelikli borç sırasına göre tahsil edilir.

Kesin Teminat

Bu işin Kesin Teminatı, 2886 sayılı kanunun 54. maddesine göre …. yıllık ihale bedeli toplamı ………. TL olarak hesap edilmiştir. Kiracı ………., ………., ……….’dan ………. TL olarak kesin teminat alınmıştır.

Sözleşmenin bitiminde ödenmeyen kira bedeli var ise teminat kiraya mahsup edilir. kesin teminatın iadesi kira süresinin bitiminden sonra bir yıldır (daha önceden ödenmesi belediye encümeni takdirindedir).

Sözleşme süresi içerisinde sözleşmenin feshini gerektirecek kiracıdan kaynaklanan her hangi bir nedenle sözleşmenin feshi halinde kesin teminat irat kaydedilir. Kiraya mahsup edilemez.

Sözleşmenin kiracıdan kaynaklanmayan nedenlerden dolayı idarece feshi halinde teminat kiracıya iade edilir (Örneğin: İlgili taşınmazın satılması, yanması vs. gibi).

Sözleşmenin Devri

Söz konusu yer’in devir hakkı yoktur.

Ancak ortaklar kendi hisselerini diğer ortaklara devredebilir.

Sözleşmenin Fesih Nedenleri

Kira süresi devam ederken kiracının taahhüdünden vazgeçmesi.

Kiracının ilgili sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak idareye karşı taahhüdünü yerine getirmemesi.

Kiracı kiraladığı işyerinin aylık kirasını normal bir şekilde ödese dahi haklı bir gerekçe olmadan bu iş yerini bir aydan fazla kapalı tutması.

Kiracının ölümü münasebetiyle varislerden herhangi birinin sözleşmeyi devralmaması halinde;

Kiralanan yerin herhangi bir nedenle satılması, yanması yıkılması vb. durumunda;

Kiracının iflas etmesi;

İdareden izinsiz devir yapılması;

Kiranın üst üste 2 ay ödenmemesi;

Kiracının sözleşmeye karşı hile yoluna başvurması;

Kiralanan yerin amacı dışında kullanılması.

Kiracı işyerini amacı dışında kullanamaz. Gürültü yapan, çevre düzenini bozan, kötü koku saçan, etrafı rahatsız eden, diğer işletmecilerin huzur ve rahatını bozan davranışlarda bulunamaz, içki satışı yapamaz, içki kullandıramaz. Bu tip hususlardan dolayı yetkililerce gerekli cezai işlemler uygulanır. Aynı hususların birden fazla tekerrür etmesi, alışkanlık haline getirilmesi ise sözleşmenin feshine sebep olur.

Yukarıda sayılan sözleşmenin fesih nedenlerinden herhangi birinin oluşması üzerine idare; kiracıya en az …. gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarname çeker Buna rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme idarece tek taraflı olarak feshedilir ve kiracıya fesih durumu tebliğ edilir.

Tahliye

Kira süresi devam ederken kiracının tahliyesi;

–    Bu sözleşmenin 7. maddesindeki nedenlerin herhangi birinden dolayı sözleşmenin feshedilmiş olması.

Kira süresinin son bulması halinde kiracının tahliyesi;

İdare kira süresinin bitimine 30 gün kala kiracıya kira süresinin sona ereceğini ve bu nedenle taşınmazın tahliyesini yazılı olarak bildirir. Kiracı bu tebligatı müteakip kiraladığı taşınmazı 15 gün içerisinde tahliye etmeyi peşinen kabullenmiş sayılır.

Kiracıda; kiraladığı taşınmazı kira süresinin bitimine 30 gün kala, 15 gün içerisinde tahliye edeceğini idareye yazılı olarak bildirir.

Kiralanan yerin teslimi: Kiracı kiraladığı bu yerin tesliminde, ihalede ne şekilde ve ne mevcutlarla burayı idareden teslim almışsa yine aynı şekilde ve aynı mevcutlarla bir teslim tutanağıyla idareye teslim eder.

Kira müddeti bittiği halde kiralanan yeri boşaltmadığı surette kiracı idarenin bundan doğacak zarar ve ziyanını tazmin eder. Tespit edilen zarar-ziyan süresinde ödenmediği takdirde 6183 sayılı yasanın 51’inci maddesindeki gecikme zammı tatbik edilerek tahsil olunur.

Kiracı, idarece kendine tanınan sürede taşınmazı tahliye etmediği takdirde, idarenin bu yeri kapatma ve mallarına el koyma, hapsetme ve boşaltma hakkı olduğunu peşinen kabullenmiş sayılır.

Bu taşınmazın tahliyesi işlemlerinde bu sözleşme ve eklerinde yer alan esaslar ile 6570 sayılı kanun hükümleri ve D.İ.K.’nun 75. Maddesi, 818 sayılı borçlar kanunu hükümleri uygulanır.

İşyerinin Su, Elektrik, havagazı, doğal gaz vb. bağlama masrafları ile bunların tüketim giderleri kiracıya aittir. Kiracı bu kiraladığı işyerindeki elektrik su vb.leri için kendi adına abone yaptırmak zorundadır. Ayrıca işyerinin çarşı, site vb. olması halinde buraya ait ortak aydınlatma, su, ısıtma, boya, badana, tadilat gibi çarşının tamamını ilgilendiren genel gider niteliğindeki giderler, çarşı, site vb.leri yönetimlerince tahsil olunur. Bu konuda Belediyemize herhangi bir yük yüklenemez.

Kiracı, kiraladığı mülkü ihale şartnamesindeki vasfıyla (Dükkan, Büro, Lokanta, Kafeterya vb.) kullanmak zorundadır. Kiracı kiralanan bu mülkü ilk ihaledeki amacı dışında kullanamaz. Belediyeden, izinsiz tadilat yapamaz, işyerinin amacı doğrultusunda Belediyenin iznine tabi tadilat yapılması halinde de Belediyeye bir yük yüklenemez. Belediyenin iznine tabi olarak kiracı tarafından yapılan tadilat ve tesisat vb. leri işyerinin tahliyesi halinde karşılıksız olarak belediyeye terk edilir, izinsiz olarak yapılan tadilatlar tahliye nedeni olabileceği gibi kiracı tarafından yapılan bu değişikliklerin masrafı tamamen kiracıya ait olur ve %20 fazlasıyla çeşitli gelir olarak tahsil olunur.

Kiracı, kiraladığı mülkü ancak kendi adına çalıştırabilir. Kiracı ihale şartnamesine göre sözleşmeye bağlanmış kira bedelinden indirim talebinde bulunamaz. Kiralama amacı dışında hiçbir teklifte bulunamaz. Kiracı, kiracılık sıfatının sona erdiğinde kiraladığı yerin mevcut durumunu bir tutanakla idareye teslim eder. Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhtesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya tespit olunan bedeli çeşitli gelir olarak Belediyemiz veznesine yatırır.

Kiracı yasal ikametgah gösterecektir. Ev ve işyerine yapılacak tebliğler geçerli kabul edilir. Kiracı tarafından kiralananın kapalı tutulması veya başkasına işgal ettirilmesi halinde dahi bu adrese gönderilecek bütün yazışmalar kiracı tarafından tebellüğ edilmiş sayılır. Adres değişikliği olursa kiracı bu değişikliği Belediyeye bildirmek zorundadır. Aksi halde önceki adrese yapılan tebligat geçerli sayılır.

İdare, kiracının işyerini sözleşme hükümleri doğrultusunda kullanıp kullanmadığını her zaman teftiş ve denetleme hakkına sahiptir. Buna kiracı herhangi bir tahdit koyamaz.

Kiracı sözleşmeye riayetsizlikten dolayı gerek belediyeye gerekse üçüncü şahıslara vermiş olduğu zararları peşinen kabul ve taahhüt eder.

Kiracı kiraladığı yerin, sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak zorundadır. Kiracı tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal gibi nedenlerle vukuu bulacak zarar ve ziyanı belediyeye ödemek zorundadır. Bundan dolayı Belediyeye herhangi bir yük yüklenemez.

İşyerinin bulunduğu mahalde imar değişikliği, çevre düzenlemesi, yol çalışması veya trafik yönünden bir sakınca doğması veya kiralanan yerin satılması ve herhangi bir nedenle yanması yıkılması tadilatı vb. durumlarda hiçbir hak talep etmeden kiracı kiraladığı taşınmazı terk etmek ve belediyeye bırakmak zorundadır.

Mukavelenin yürürlükten kalkması halinde kiracının Belediye kayıtlarına göre belediyeye olan bütün borçları (Hasar, eski hale getirme, kira, adli takip ve faiz vs. bütün borçlar) sona ermedikçe eşyalarını bu mülkten çıkaramaz. Bu halde belediyenin hapis hakkı vardır.

Kiracı bu sözleşme ve bu sözleşmenin ekinde yer alan ihale ilam, ihale şartnamesi varsa sair şartnameleri ve bunların maddelerine uymayı peşinen kabul eder. ilan, şartnameler ve sözleşme maddeleri arasında farklı anlaşılma olursa bu durumda idare lehine olanı tercih olunur ve dikkate alınır.

İhale süresinin bitiminden sonraki yıllara ait idarece kiracılığına devam kararı verilen iş yerlerinde yine ilk ihaledeki şartlar geçerlidir. Bu nedenle yeniden sözleşme düzenlemeye gerek kalmaksızın bu yerlerin yıllık kira artışları idare ve kiracı tarafından karşılıklı olarak taahhüt altına alınır. Bu taahhüdün noterce tasdiki gerekmez.

Mukavelenin yürürlüğü içinde yapılacak bilcümle masraflar vergi, resim, harçlar noter masrafları, elektrik, yakıt, su bedelleri vb.leri ile diğer bütün bakım giderleri kiracıya aittir.

Kiracının, bu mukavelenin uygulanması sebebiyle yapacağı bütün işlemlerde başvurma yeri belediye başkanlığıdır.

Sözleşmenin tatbikinden doğabilecek ihtilafların hallinde Erzincan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Bu sözleşmede yazılı bulunanları olduğu gibi kabul ve taahhüt ederim.

Her çeşit tebligat yukarıdaki adresime (ev- işyeri) yapılabilir.

Kiraya Veren                                              Kiracı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat