İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

Taşınmaz Devredildiği Halde Bedelinin Ödenmediği İddiası

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/17832
KARAR: 2015/1299

Taraflar arasında görülen davada;

Davacı, kayden maliki olduğu 80 ada 34 parsel sayılı taşınmazdaki 36 nolu bağımsız bölümü satış suretiyle davalıya temlik ettiğini, 24.10.2008 tarihinde evlendiği davalının sürekli sorun çıkarması ve evliliğinin devamı için yaptığı baskılar sonucu sorun yaşamamak için devri yaptığını, temlikten kısa bir süre sonra davalının evi terk etmesi üzerine boşanma davası açtığını, satış bedeli ödenmediğini ileri sürerek tapu kaydının iptali ve adına tesciline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazı resmi işlemle satın aldığını, taraf muvazaasına dayalı iddianın yazılı belge ile kanıtlanması gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davanın reddine ilişkin olarak verilen karar, dairece; “…dosya kapsamı ile taraflar arasındaki çekişmenin yasal dayanağının inançlı işlem değil, hata ve hile hukuksal nedeni olduğu tartışmasızdır. O halde; olayda 05.02.1947 tarih ve 20/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının uygulanma yeri bulunduğu söylenemez. Hal böyle olunca; mahkemece; tarafların yukarıda açıklanan iddia ve savunmaları doğrultusunda toplanan ve taplanacak olan delillerin değerlendirilmesi ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi yerinde değildir…” gerekçesiyle bozulması üzerine bozma ilamına uyularak mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde duruşma istekli temyiz edilmiş olmakla, duruşma günü olarak saptanan 27.01.2015 Salı günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden vekili Avukat … ile temyiz edilen vekili Avukat … geldiler duruşmaya başlandı, süresinde verildiği ve kayıt olunduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, iş karara bırakıldı. Bilahare Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelenerek gereği görüşülüp düşünüldü:

-KARAR-

Hükmüne uyulan bozma kararında, gösterildiği şekilde işlem yapılarak karar verilmiştir. Davalının temyiz itirazı yerinde değildir. Reddi ile usul ve yasaya ve bozma kararının gerekçelerine uygun olan hükmün ONANMASINA, 31.12.2014 tarihinde yürürlüğe giren Avukatlık Ücret Tarifesinin 14. maddesi gereğince gelen temyiz edilen vekili için 1.100.00.-TL. duruşma vekâlet ücretinin temyiz edenden alınmasına ve aşağıda yazılı 1.255.55.-TL bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 27.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat