T.C.

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/28560
K. 2014/25665
T. 31.10.2014
 
İCRA TAKİPLERİNDE TAHSİL HARCI ( Alacağın Ödenmesi Sırasında Ödeme Yapılmayan Hallerde Harç Alacağının Doğması Tarihinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Ödenmesi Gereği – Tahsil Harcının Alacağın Ödenmesi Sırasında Yatırılan Paradan Tahsil Edilmesi Gereği )
TAHSİL HARCININ NE ZAMAN DOĞACAĞI ( Tahsil Harcının İcranın Yerine Getirilmesiyle Doğacağı – İpotekli Taşınmaz Satışı Alacaklıya İhale Edildiği ve Bu Nedenle Bir Ödeme Yapılmadığından Tahsil Harcının Satışın Kesinleşmesi Şartıyla İhale Tarihinde Doğacağı )
 
TAHSİL HARCININ NE ZAMAN TAHSİL EDİLECEĞİ ( Alacağın Ödenmesi Sırasında Yatırılan Paradan Tahsil Edileceği – Mahcuz Malın Alacaklıya İhale Edilmesi Halinde Tahsil Harcının Kesinleşmiş Olması Şartıyla İhale Tarihinde Doğacağı Tahsil Harcının İhale Tarihindeki Tarife Üzerinden Hesaplanması Gereği )

HACİZLİ MALIN ALACAĞA MAHSUBEN ALACAKLIYA İHALE EDİLMESİ HALİNDE TAHSİL HARCI ( Tahsil Harcının Kesinleşmesi Şartıyla İhale Tarihinde Doğacağı – Tahsil Harcının İhale Tarihindeki Tarife Üzerinden Hesaplanması Gereği )

492/m. 28/1-b

ÖZET : İcra takiplerinde tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı bankanın, ihale tarihinde yürürlükte olan oran üzerinden tahsil harcı alınması gerektiğini ileri sürerek, icra müdürlüğünün %11,38 üzerinden tahsil harcı alınmasına ilişkin işleminin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

492 Sayılı Harçlar Kanununun “Nispi Harçlarda Ödeme Zamanı” başlıklı 28/1.maddesinin ( b ) bendine göre; icra takiplerinde tahsil harcı alacağın ödenmesi sırasında, ödeme yapılmayan hallerde harç alacağının doğması tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenir.

Yine aynı bentte, harç alacağının icranın yerine getirilmesiyle doğacağı hükme bağlanmıştır.

Maddeden de anlaşılacağı üzere, tahsil harcı, alacağın ödenmesi sırasında, yatırılan paradan tahsil edilir.

Somut olayda, ipotekli taşınmaz, alacağa mahsuben alacaklıya ihale edilmiş olup, bir ödeme yapılmadığından tahsil harcı alacağı, kesinleşmesi şartıyla ihale tarihinde doğacaktır. Dolayısıyla ihale tarihindeki tarife üzerinden tahsil harcının hesaplanması gerekir.

O halde, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat