Taşınmaz Boşaltılması Tahliyesi Ve Teslimi Hakkında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Taşınmaz Boşaltılması Tahliyesi Ve Teslimi Hakkında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi

İlgili Yasa

Taşınmaz tahliye ve teslimi

Borçlunun elinde ise:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 26- Bir gayrimenkul veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan ilâm icra dairesine verilence icra memuru 24’ncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde hükmolunan şeyin teslimini emreder.

Borçlu gayrimenkulu veya gemiyi işgal etmekte iken bu emri tutmazsa ilâmın hükmü zorla icra olunur.

Alacaklıya teslim olunan gayrimenkule veya gemiye haklı bir sebep olmaksızın tekrar giren borçlu, ayrıca hükme hacet kalmadan zorla çıkarılır.

Bunların içinde bulunup da ilâmda dahil olmayan eşya çıkarılarak borçluya teslim ve hazır değilse vekiline veya ailesi halkından veyahut müstahdemlerinden reşit bir kimseye tevdi olunur. Bunlardan da kimse bulunmazsa mezkûr eşya masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise beş ve değil ise otuz gün içinde eşyayı almaktan ve masrafı ödemekten imtina eder, yahut lüzum görülürse icra memuru tetkik merciin karariyle bunları satıp tutarından masrafı ifa eder. Fazla kalırsa borçlunun namına sağlam bir bankaya yatırılır.

Taşınmaz üçüncü şahıs elinde ise:

MADDE 27- Gayrimenkul, üçüncü bir şahıs tarafından davadan sonra ve hükümden evvel tapuya tescil edilmiş bir akde müsteniden işgal edilmekte ise alacaklı borçlunun o şahsa karşı malik olduğu hakları haiz olur. Bu şıkkı ihtiyar etmezse borçlusuna karşı tazminat davası açabilir. Şu kadar ki, suiniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı umumi hükümler mahfuzdur.

Gemi siciline kayıtlı olan gemi, borçlunun elinde bulunmazsa alacaklı borçlunun gemiyi işgal etmekte olan şahsa karşı sahip olduğu hakları haiz olur. Şu kadar ki, gemi üçüncü bir şahıs tarafından davadan sonra ve hükümden önce gemi siciline geçirilmiş bir âkit sebebiyle işgal edilmekte ise birinci fıkra hükmü tatbik olunur.

MADDE 28- Gayrimenkul davalarında davacının lehine hüküm verildiği takdirde mahkeme davacının talebine hacet kalmaksızın hüküm tefhimi ile beraber hülasasını tapu ve gemi sicili dairelerine bildirir ilgili daire bu ciheti hükmolunan gayrimenkul veya geminin kaydına şerh verir. Bu şerh Medeni Kanunun 920’nci maddesinin ikinci fıkrası ve tescil edilmiş gemiler hakkında da Ticaret Kanununun 879’ncu maddesinin ikinci fıkrası hükmüne tabidir.

Gayrimenkul davası üzerine verilen karar ileride davacının aleyhine kesinleşirse mahkeme, derhal bu hükmün hülasasını da tapu veya gemi sicili dairesine bildirir.

MADDE 29- Hükmün tapu veya gemi sicili dairesine bildirilmesinden sonraki tebeddüllerin icra muamelelerine tesiri olmaz. Hükümde gösterilen şey kimin elinde ise ondan alınıp alacaklıya teslim olunur.

Şu kadar ki, o yer veya gemide bulunan üçüncü şahıs bu malı borçludan teslim almış olmayıp onu doğrudan doğruya işgal etmekte bulunduğunu bildiren bir tapu veya gemi sicili kaydı gösterirse mahkemeye müracaatla dava açması için kendisine yedi gün mühlet verilir. Bu mühlet içinde dava açılırsa icra geri bırakılır.

MADDE 30- Bu işin yapılmasına mütedair ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24’ncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilâmda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tâyin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tâyin ederek işi yapmağı emreder.

Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur ve alacaklı da isterse yapılması için lâzım gelen masraf icra memuru tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masrafın ileride hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan iş yaptırılır.

Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet kalmadan borçlunun kâfi miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.

İlam, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde icra dairesi tarafından ilâmın hükmü borçluya aynı müddetli bir emirle tebliğ olunur. Bu emirde ilâm hnükmüne muhalefetin 343’ncü maddedeki cezayı müstelzim olduğu yazılır.

MADDE 31- Bir irtifak hakkının veya gemi siciline kayıtlı olan bir gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilâm icra dairesine verilince icra memuru 24’ncü maddede yazılı şekilde yedi günlük bir icra emri gönderir. Borçlu muhalefet ederse ilâmın hükmü zorla icra olunur.

Taşınmaz Boşaltılması Tahliyesi Ve Teslimi Hakkında Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi Açıklama

Bir taşınmaz veya geminin boşaltılması ve teslimini kapsayan mahkeme kararı icra Dairesine verildiği takdirde, müdürlükçe borçluya icra emri çıkarılır. İcra emrinde 7 gün içinde taşınmazı veya gemiyi boşaltıp teslim etmesinin istendiği yazılır.

Borçlu 7 gün içinde taşınmazı veya gemiyi boşaltmazsa karar zorla yerine getirilir. Bunun gibi alacaklıya taşınmaz veya gemi teslim edildikten sonra borçlu Tekrar girerse, başkaca bir karara ve icra emrine gerek olmadan taşınmaz veya gemi borçludan alınarak alacaklıya verilir.

Taşınmaz üçüncü kişinin elinde ise ve bu kişi tarafında sözleşme gereğince kullanılıyorsa, alacaklı borçlunun o kişiye karşı sahip olduğu hakları kazanacağından bu kişi hakkında takibat yapabilecektir. Ancak, şurasını belirtelim ki, iyi niyetli kişilere karşı genel kurallar uygulanacaktır. Gemi için de aynı şeyleri söyleyebiliriz.

Bir şeyin yapılmasına dair mahkeme kararı icra Dairesine verilip yerine getirilmesi alacaklı tarafından istenirse, yine borçluya kararda gösterilen süre içinde kararın yerine getirilmesi hususu icra müdürlüğünce borçludan istenecektir. Bu hususta borçluya icra emri çıkarılır. Gösterilen süre içinde iş borçlu tarafından yapılmazsa, yapılacak iş; müdürlükçe bilirkişiye değeri tespit ettirilmesidir. Bundan sonra o iş icra müdürlüğünce yaptırılır. Ancak, icra müdürlüğünce iş başkasına yaptırılmadan borçlunun o iş için harcanan miktar kadar malı da haczolunacaktır.

Mahkeme kararı, bir işin yapılmamasına ilişkin ise, bu hususta da borçluya icra emri çıkarılacaktır. İcra emrinde ayrıca karara karşı gelmenin 343’ncü maddeye ters bir davranış olacağı ve cezalandırılacağı açıklaması da yazılacaktır.

Yararlanma ve kullanım haklarının kaldırılması veya bu hakların tanınmasına ilişkin mahkeme kararlarının yerine getirilmesi istekleri halinde de icra müdürlüğünce borçluya icra emri çıkarılacak ve kararın yerine getirilmesi için 7 günlük bir süre de tanınacaktır. Bu süreye rağmen borçlu kararda açıklanan kusurları yerine getinnezse, karar zorla yerine getirilecektir.

Yasa koyucunun yukardaki maddeleri öngörmesi, alacaklının, mal sahibinin haklarım korumak amacını kanıtlamaktadır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat