Bir işin yapılmasına dair İlamların yerine getirilmesi nasıl olur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Bir işin yapılmasına dair İlamların yerine getirilmesi nasıl olur?

İlgili Yasa

İCRA İFLÂS YASASI MADDE 30- Bir işin yapılmasına mütedair ilâm icra dairesine verilince icra müdürü 24’ncü maddede yazılı şekilde ir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilâmda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tâyin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tâyin ederek işi yapmağı emreder.

Borçlu muayyen müddetlerde işe başlamaz veya bitirmez ve iş diğer bir kimse tarafından yapılabilecek şeylerden olur ve alacaklı da isterse yapılması için lâzım gelen masraf icra müdürü tarafından ehlivukufa takdir ettirilir. Bu masrafın ilerde hükme hacet kalmaksızın borçludan tahsil olunup kendisine verilmek üzere ifasına alacaklı muvafakat ederse alınıp hükmolunan iş yaptırılır. Muvafakat etmezse ayrıca hükme hacet kalmadan borçlunun kâfi miktarda malı haciz ile paraya çevrilerek o iş yaptırılır.

İlam, bir işin yapılmamasına mütedair olduğu takdirde icra dairesi tarafından ilâmın hükmü borçluya aynı müddetli bir emirle tebliğ olunur. Bu emirde ilâm hükmüne muhalefetin 343’ncü maddedeki cezayı müstelzim olduğu yazılır.

Bir işin yapılmasına dair İlamların yerine getirilmesi Açıklama

Bir işin yapılmasına dair ilâmlar; (mahkeme kararları) icra dairesine infazı (yerine getirilmesi) için verilince, icra müdürü, icra emri düzenler ve borçluya tebliğ eder. İlamda bir süre belirtilmişse, o süre icra emrinde gösterilir. İlamda süre gösterilmemişse işin niteliğine ve vasfına göre o işin başlama ve bitirme sürelerini de icra emrinde icra müdürü göstermelidir.

Borçlu icra emrinin tebliğine rağmen belirlenen sürelerde işe başlamaz yahut iş de başkaları tarafından yapılabilecek işlerden olursa ve alacaklı da bunu isterse, icra müdürü, yapılacak zorunlu masrafları bilirkişiye takdir ve tespit emrecek ve bu masraflar ilerde ayrıca herhangi bir hükme gerek kalmadan borçludan tahsil edilecektir.

Alacaklı, masrafların ileride hükme gerek kalmaksızın borçludan alınıp kendisine verilmek üzere yapılmasına onay (muvafakat) verirse, alacaklıdan masraf alınıp hûkmolunan iş yaptırılacaktır.

Alacaklı, yukarda açıklanan hususlarda onay vermezse, ayrıca bir hüküm ılnrnasrna gerek kalmadan,borçlunun yeterli miktarda malı haciz edilip icra zıudürülğünce paraya çevrilir ve o iş yaptırılır.

Mahkeme ilâmı» bir işin yapılmamasına ilişkin olduğu takdirde icra dairesine başvuruda, icra müdürü, borçluya bir icra emri tebliğ edecek, ilâmda gösterilen süre verilecektir. Bu icra emrinde, ilâm hükmüne aykırı hareketin (muhalefetin) icra ve rflâs yasasının 343’ncü maddesine aykırılık teşkil edeceği ve cezalandırılacağı borçluya tebliğ edilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat