Para ve teminat verilmesi hakkındaki İlamların yerine getirilmesi Nasıl Olur?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Para ve teminat verilmesi hakkındaki İlamların yerine getirilmesi Nasıl Olur?

İlgili Yasa

İcra emri ve kapsamı:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 32- (Değişik: 18.02.1965 – 538/16 md.)

Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilâm icra dairesine verilince icra müdürü borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24’ncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse tetkik merciinden veya temyiz yahut iadeli muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74’ncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı ve hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

Para ve teminat verilmesi hakkındaki İlamların yerine getirilmesi Açıklama

Para borcuna veya güvence (teminat) verilmesine dair bir ilâm (mahkeme kararı) İcra Dairesine sunulup yerine getirilmesi istenilince; İcra Müdürü bir icra emri düzenleyip borçluya tebliğ edecektir.

İcra emrinde; hükmolunan şeyin cins ve miktarı gösterilecek ve tebliğden itibaren 7 gün içinde ödenmesi yazılacaktır. Yine bu 7 gün içinde borç ödenmez yahut hükmolunan teminat (güvencesi) verilmezse,

  1. İcra tetkik merciinden,
  2. Veya temyiz,
  3. Yahut iade muhakeme yolu ile ilgili mahkemesinden (icranın) yerine getirmenin geri bırakılması yolunda bir karar getirilmedikçe zorla (icra) ilâmın yerine getirileceği, ayrıca bu süre içinde İcra ve İflas Yasasının 74’ncü maddesi uyarınca “mal bildiriminde” bulunulması yazılır. Yine süresinde mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde hapis ile (tazyik) zorlanacağı gerçeğe aykırı bildiriminde bulunulduğunda hapis cezası ile cezalandırılacağı icra emrinde belirtilecektir.

Borçlu, icra emrini tebliğinden itibaren, 7 gün içinde borcunu icra dairesine gelerek ödeyecektir. Veya icra tetkik merciine başvurarak;

  1. Borcun zaman aşımına uğradığı,
  2. Veya (imhal) edildiği.
  3. c) Veya (itfa) edildiği,

itirazında bulunabilir.

Para ve teminat verilmesi hakkındaki ilâmların kesinleşmesi beklenmeden icraca (infazının) yerine getirilmesinin istenmesi mümkündür. Bu halde icranın geri bırakılması, icra emrinin borçluya tebliğinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciinden istenebilir. İtfa veya imhal iddiası; yetkili mercilerce doğrudan doğruya yapılmış yahut usulünce onanmış veya icra dairesinde yahut tetkik merciinde veya mahkemede ikrar olunmuş (kabullendirilmiş) senetle kanıtlanmış olursa ilâmın yerine getirilmesi (icrası) geri bırakılır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat