İcranın Geri Bırakılması Nasıl Yapılır?

Sınırdışı Edilme Nedir? Nasıl Uygulanır?

İcranın Geri Bırakılması Nasıl Yapılır?

İcranın Geri Bırakılması

İlgili Yasa

İcranın geri bırakılması:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 33- İcra emrinin tebliği üzerine borçlu yedi gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı veya imhal veya itfa edildiği itirazında bulunabilir. İtfa veya imhal iddiası yetkili mercilerce re’sen yapılmış veya usulüne göre tasdik edilmiş yahut icra dairesinde veya tetkik merciinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edildiği takdirde icra geri bırakılır.

İcra emrinin tebliğinden sonraki devrede tahakkuk etmiş itfa, imhal, veya zamanaşımına dayanan geri bırakma istekleri her zaman yapılabilir. Bunlardan itfa veya imhale dayanan istekler mutlaka noterlikçe re’sen yapılmış veya tasdik olunmuş belgelere veya icra tutanağına istinad ettirilmelidir.

Tetkik mercii, geri bırakılma talebini reddettiği takdirde borçlu ancak temyiz süresi içinde alacağı karşılayacak nakid veya mercice kabul edilecek menkul rehin veya esham veya tahvilat veya gayrimenkul rehni yahut muteber bir banka kefaleti göstermek şartiyle temyiz yoluna gidebilir. Borçlunun yeter malı mahcuz ise veya borçlunun talebi üzerine temyiz süresi içinde yeter malı haczedilmişse bu fıkrada yazılı teminatı göstermeye lüzum yoktur.

Borçlu olmadığı parayı ödemek mecburiyetinde kalan borçlunun 72’nci madde mucibince istirdat davası açarak paranın geriye verilmesini istemek hakkı saklıdır.

MADDE 33,a- İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları icra tetkik mercii tarafından resmî vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve yedi gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenilen ilâmın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın  devamına karar verilmesi halinde 33’ncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.

MADDE 34- İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabilir. Alacaklı ikametgâhını değiştirirse takibin yeni ikametgâhı icra dairesine havalesini istiyebilir.

MADDE 35- Takip, ilâmın icra dairesine tevdii ile başlar, isteyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir.

MADDE 36- İlamı temyiz eden borçlu hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde mercice kabul edilecek menkul rehin veya esham veya tahvilat veya gayrimenkul rehin veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan karar alınmak üzere icra memuru tarafından kendisine münasip bir mühlet verilir. Bu mühlet ancak zaruret halinde uzatılabilir.

Borçlu, Devlet veya adli müzakerete nail bir kimse ise teminat göstermek mecburiyeti yoktur.

Ücreti ilgililer tarafından verilirse Yargıtayca icranın geri bırakılması hakkındaki karar icra dairesine telgrafla bildirilir.

Nafaka hükümlerinde böyle bir mühlet verilemez.

Yargıtayca hüküm bozulduğu takdirde borçlunun müracaatı üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminatın geri verilip verilmiyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.

Yargıtayca ilâmın onanması halinde, alacaklının talebi üzerine, başkaca muameleye hacet kalmaksızın teminata konu olan para alacaklıya ödenir, mal ve haklar ise, malın nevine göre icra memurluğunca paraya çevrilir. İlam alacaklısının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.

MADDE 38- Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilâmların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil kefalet hükmündedir.

MADDE 39- İlama müstenit takip, son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar.

Noter senedine müstenit takip, senedin mahiyetine göre Borçlar veya ticaret Kanunlarında muayyen olan zamanaşımlarına tabidir.

İcranın Geri Bırakılması Açıklama

Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin bir (ilâm) mahkeme kararı icra dairesine verilince, icra müdürülğünce borçluya yönetmeliğin 24’ncü maddesinde yazılı (153 örnek nolu) icra emri çıkarılır. İcra emrinde, 7 gün içinde borç ödenmez veya teminat verilmezse, icranın geri bırakılması kararı getirilmedikçe zorla karar gereği yerine getirileceği, mal bildiriminde bulunulmazsa hapis ile korkutulacağı yazılıp gösterilir. Borçlu icra emrinin kendisine bildirim gününden itibaren 7 gün içinde icra tetkik merciine başvurarak borcun zamanaşımına uğradığı, (itfa) amorti edildiği veya (imhal edildiği) ertelendiği itirazında bulunabilir. Tetkik mercii, geri bırakılma isteğini reddettiği takdirde, bu karar borçlu tarafından teminat gösterilmek şartiyle temyiz edilebilir. Borçlunun haczedilmiş malı varsa teminata gerek yoktur. Kararın zamanaşımına uğradığı iddiası Tetkik Merciince resmî belgelerle ispatlanmalıdır. Tetkik Merciince icra geri bırakılırsa, alacaklı bu kararın kesinleştiği günden itibaren 7 gün içinde genel mahkemelerde dava açabilir. Tersine durumda kararın zamanaşımına uğradığı hususundaki mercice verilecek karar kesin hüküm meydana getirir. Mahkeme kararma (ilâma) dayanan icra takibi, son işlemden 10 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Borçlu olmadığı parayı ödemek zorunda kalan borçlu, İÎY.72 maddesine göre istirdat davası açabilir.

İcranın Geri Bırakılması Görevli Mahkeme

İcra tetkik mercii’dir.

İcranın Geri Bırakılması Yetkili Mahkeme

Takibin yapıldığı İcra Dairesinin bağlı olduğu tetkik mercii’dir.

İcranın Geri Bırakılması Davacı

Hakkında takip yapılan borçlu veya borçlular.

İcranın Geri Bırakılması Davalı

İcra takibi yapan alacaklı

İcranın Geri Bırakılması Koşulları

 1. Takip konusu borç zamanaşımına uğramalı,
 2. Borç itfa edilmiş olmalı,
 3. Veya (imhal) edilmiş bulunmalıdır.

İcranın Geri Bırakılması İstek Süresi

İcra emrinin borçluya bildirim gününden itibaren 7 gün içinde borçlunun dilekçe ile icra tetkik merciine başvurması gereklidir. Bu süre geçirildikten sonra takibin geri bırakılması istenemez.

İcranın Geri Bırakılması Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Tetkik merciince basit yargılama usulü uygulanacaktır.
 2. Taraflarca HUYY.nm 509-510’ncu maddeleri uyarmca açıklamalı çağrı kâğıdı (davetiye) çıkarılır. Taraflardan biri gelmese bile gıyabında duruşma yapılır.
 3. Tetkik merciince; icra emrinin borçluya bildirim günü araştırılacaktır. Bunun için de takip dosyası icra memurluğundan getirtilir.
 4. Süresinde icranın geri bırakılması istenmemişse, istek reddolunacaktır.
 5. Borçludan, borcun zamanaşımına uğradığı (imhal) veya (itfa) edildiği hususunda belge getirmesi istenecektir.
 6. (İtfa) amorti edildiği borcun azar azar ödenerek kapatıldığı veya (imhal) ertelendiği iddiası yetkili makamlarca (örneğin; noterlikçe) doğrudan doğruya yapılmış veya onaylanmış, icrada tetkik merciinde veya mahkemede kabul olunmuş senetle ispatlandığı takdirde icra takibi geri bırakılacaktır.
 7. Borçluya icra emrini bildiriminden sonraki devrede yapılmış (itfa), (imhal) veya zamanaşımına dayanan takibin geri bırakılma istekleri her zaman yapılabilir. 7 günlük süre ile bağlı kalınmıyacaktır.
 8. Geri bırakılma isteği yerinde değilse ve ispatlanmamışsa reddolunacaktır.
 9. Geri bırakılma isteğinin reddi hakkındaki tetkik mercii kararı borçlu tarafmdan teminat gösterilmek suretiyle temyiz olunabilir.

10.Geri bırakılma isteği kabul edilirse, alacaklı bu kararın kesinleştiği günden itibaren 7 gün içinde genel mahkemelere alacağın alınması için dava açabilir. Aksi takdirde karar kesin hüküm meydana getirecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat