KARŞI DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNDE BİR İSABETSİZLİK GÖRÜLMEDİĞİ – İDARE ALEYHİNE HARCA HÜKMEDİLMESİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANDIĞI

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 16436
Karar: 2016 / 6838
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili, karşı dava ise tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değerinin tesbit edilmesinde ve el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak; İdare harçtan muaf olduğu halde kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında idare aleyhine harca hükmedilmesi isabetsizse de hüküm düzeltilerek onanmıştır.

(2942 S. K. m. 38)

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ile Kamulaştırma Kanununun 38. maddesine dayalı tapu iptali ve tescil istemli karşı davadan dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne karşı davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı idare vekilince kararın tavzihi isteminin reddine dair kararın ise davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili, karşı dava ise tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değerinin tesbit edilmesinde ve el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne, karşı davanın ise reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1) Bedeline hükmedilen davacı payının Hazine adına tescili yerine davacı- davalı idare adına tesciline karar verilmesi,
2) İdare harçtan muaf olduğu halde kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasında idare aleyhine harca hükmedilmesi,
3) Davalı – Davacı vekili olarak karar başlığında Av….’nin isminin yazılı olması gerektiğinin gözetilmemesi,
Doğru değilse de; bu yanılgıların giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,
1) Mahkemenin 09.04.2015 günlü tavzih talebinin reddine dair kararın kaldırılmasına,
2) Gerekçeli kararın;
a) Karar başlığında Av. ………….’un isminin altına karşı davalı vekili olarak Av. …’nin ismininde yazılmasına,
b) Tescile ilişkin 4. paragrafındaki (davalı …) ibaresinin çıkartılmasına yerine ( Hazine ) kelimesinin yazılmasına,
c) Harca ilişkin 8. paragrafın çıkartılmasına yerine (Davalı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına yatırılan harçların talep halinde yatıran taraflara iadesine) cümlesinin yazılmasına,
Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 04.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat