TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ NİTELİĞİ VE AYNI BÖLGEDEN DAİREMİZE İNTİKAL EDEN DAVA DOSYALARI DA DİKKATE ALINDIĞINDA KAPİTALİZASYON FAİZ ORANININ YÜZDE BEŞ KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 27869
Karar: 2016 / 6938
Karar Tarihi: 04.04.2016

ÖZET: Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, niteliği ve aynı bölgeden Dairemize intikal eden dava dosyaları da dikkate alındığında, kapitalizasyon faiz oranının % 5 kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, % 6 alınmak suretiyle eksik bedel tespiti doğru görülmemiştir.

(2942 S. K. m. 10)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca onanması hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 08.10.2015 gün ve 2015/5517 Esas – 2015/16672 Karar sayılı ilama karşı davalılardan B.. A.. vd. vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davada; mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizce onanmış, davalılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.

Yapılan incelemede; aynı yerde bulunan ve aynı amaçla kamulaştırılan benzer nitelikteki taşınmazlara ilişkin açılan ve Dairemize intikal eden dava dosyalarında kapitalizasyon faiz oranının % 5 olması gerektiğinin kabul edildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, davalılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 08.10.2015 gün ve 2015/5517-16672 sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra, işin esasının incelenmesinde;

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.

Bu nedenle davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.

Davalı vekilinin temyizine gelince;

Dava konusu taşınmazın yüzölçümü, niteliği ve aynı bölgeden Dairemize intikal eden dava dosyaları da dikkate alındığında, kapitalizasyon faiz oranının % 5 kabul edilmesi gerektiği gözetilmeden, % 6 alınmak suretiyle eksik bedel tespiti,

Doğru görülmemiştir.

Davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince bozulmasına, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, temyiz edenlerden peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 04.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...