Taşınır Ve Taşınmaz Malların Haczi Nasıl Gerçekleştirilir?

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

Taşınır Ve Taşınmaz Malların Haczi Nasıl Gerçekleştirilir?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 85- (Değişik: 03.07.1940 – 3890/1 md.) Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan menkul mallariyle gayrimenkullerinden ve alacak ve haklarından alacaklını ana, faiz ve masraflar da dahil olmak üzere bütün alacaklarına yetecek miktarı haczolunur.

(Değişik: 09.11.1988 – 3494/8 md.) Borçlu, menkul mal üzerinde üçüncü

şahsın mülkiyet veya rehin hakkı gibi sınırlı bir ……  hakkının bulunması veya

menkul malın üçüncü şahıs tarafından haczedilmiş olması halinde bu hususu haciz yapan memura beyan etmekv e beyanı haciz tutanağına geçirilmesini talep etmek haczi yapan memur da borçluyu bu beyana davet etmek zorundadır. Bu tür mallar ile 3.şahıs tarafından ihtiyatın haciz veya istihkak iddia edilmiş bulunan malların haczi en sonraya bırakılır.

Ancak, haczolunan garimenkul arttırmaya çıkarılmadan borçlu borcun itfasına yetecek menkul  mal  veya  vadesi  gelmiş   sağlam   alacak  gösterirse gayrimenkul üzerinde haciz baki kalmak üzere önce gösterilen menkul veya alacak da haczolunur.

Şu kadar ki, bu suretle mahcuz kalan gayrimenkulun idare ve işletmesine ve hâsılat ve menfaatlerine icra dairesi müdahale etmez.

Hâsılatı paraya çevirme masraflarını ve icabında muhafaza ve idare masraflarını tecavüz etmeyeceği muhakkak olan şeyler haczolunmaz.

Haczi koyanmemur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir.

Taşınır Ve Taşınmaz Malların Haczi Açıklama

İİK’nun 85 .maddesi taşınır ve taşınmaz malların hacziyle ilgili hükümler içermektedir. Buna göre;

Borçlunun kendinde yahut 3.şahısta bulunan taşınır mallarıyla taşınmazlarından ve alacak haklarından;

  1. Alacaklının ana alacağım,
  2. Bu alacağm faizini,
  3. İcra takip ve haciz masraflarını,

kapsayacak biçimde alacaklının tüm alacaklarına yetecek miktar haczolunacaktır.

Haciz sırasında, üçüncü kişilerin haczohmacak mallar üzerinde haklarının bulunduğu borçlu tarafından ileri sürülebileceği gibi, haczi yapacak icra müdür veya memuru da bu durumu borçluya beyan ettirmek zorunda olacaklardır.

Hacizde bu tür mallar ve 3.şahısların ihtiyaten haciz ve istihkak iddiaları bulunan malların hacizleri en sonraya bırakılacaktır.

Şu kadar ki; hâsılatı paraya çevirme masraflannı ve icabında muhafız ve idare masraflannı geçmiyecek durumda olan şeyler haczolunamıyacaktır.

Yasa koyucu, borçlu ve alacaklının yararlarının gözönünde tutulmasını önplanda öngörülmüştür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat