Taşınır Mallarda Haczin Sonuçları

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 86- Borçlu, alacaklının muvafakati ve icra memurunun müsaadesi alınmaksızın mahcuz menkul mallarda tasarruf edemez. Haczi koyan memur hilâfına hareketin cezai mesuliyeti müstelzim olduğunu borçluya ihtar eder.

Haczedilmiş olan menkul mal üzerinde üçüncü şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle iktisabettiği haklar saklıdır.

İyi niyet kaidelerine aykırı olarak mahcuz menkul mal üzerinde üçüncü sansın iktisabettiği, haklar, alacaklının hacizle o mala taallûk eden haklarını ihlâl ettiği nispette bâtıldır.

Taşınır Mallarda Haczin Sonuçları Açıklama

Taşınır mal haczedildiği takdirde;

  1. Borçlu, alacaklının oluru (muvafakati) ve İcra Müdürünün izni alınmaksızın, be taşınır mal üzerinde tasarruflarda bulunamaz.
  2. Haczi yapan müdür veya memur, aykırı eylemin (hareketin) cezai sorumluluğu İDcuracağım borçluya ihtar edecektir.

Haczedilmiş taşınır mal üzerinde 3.şahsın zilyedlik hükümlerine dayanarak iyi niyetle kazandığı hakları saklı tutulacaktır. Ancak, bu haklar; alacaklının hacizle o mala ait olan haklarını (ihlâl ettiği) bozduğu oranda hükümsüzdür yani batıldır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat