Yetişmemiş Mahsullerin Haczi Nasıl Yapılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Askerlik Halinde İcra Takibi Nasıl Başlatılır?i


İlgili Yasa
Yetişmemiş mahsullerin haczi
İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 84- Yetişmemiş her nevi toprak ve ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından en çok iki ay evvel haczolunabilir. Bu suretle haczedilen mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri haczeden alacaklıya karşı hükümsüz olup icranın devamına mani olmaz.
Alacağı gayrimenkul rehinle temin edilmiş olan alacaklının mütemmim cüz olarak merhunun yetişmemiş mahsulleri üzerinde haiz olduğu hakka halel gelmez. Şu kadar ki mürtehin rehinin icraca paraya çevrilmesi için mahsullerin yetişmesinden evvel takip talebinde bulunmuş olmalıdır.
Açıklama
Yetişmemiş her tür toprak ve ağaç mahsulleri yetişmeleri zamanından ençok iki ay önce haczolunabilir. Bu şekilde haczedilen mahsullerin borçlu tarafından başkasına devri, haczi yaptıran alacaklıya karşı hüküm ifade etmeyecektir. Yani icra takibi devam edecektir. Şu kadar ki, mahsullerin yetişmesinden önce rehnin paraya çevrilmesi için icra takibinde bulunan, (alacağı taşınmaz rehniyle sağlanmış) alacaklının mütemmim cüz olarak rehinli taşınmazın yetişmemiş mahsulleri üzerinde sahip olduğu hakkına halel gelmeyecektir. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat