Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Nasıl Açılır?

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Nasıl Açılır?

Açıklama

Satış açık artırma ile yapılır. Arttırmanın yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilân olunur. İcra müdürlüğünce bir satış şartnamesi düzenlenip taraflara bildirilir. Usulüne uygun satış yapılmadığını tespit eden borçlu veya alacaklı İcra Tetkik Merciine başvurarak satışın feshini isteyebilir. Mercice, gerçekten satış usulüne yapılmamışsa, bozulmasına (feshine) karar verilebilir.

Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Görevli  Mahkeme

İcra Tetkik Mercii.

Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Yetkili Mahkeme

 1. Takibin 5’apıldığı İcra Dairesinin bulunduğu yer Tetkik Mercii.
 2. Satışın yapıldığı (istinabe olunan İcra Dairesinin bulunduğu) yer tetkik Mercii.

Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Davacı

 1. Alacaklı veya
 2. Borçlu
 3. Satışla ilgisi olan üçüncü kişi.

Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Davalı

 1. Şikâyetçi alacaklı ise; borçlu,
 2. Şikâyetçi borçlu ise; alacaklı veya
 3. Şikâyetçi üçüncü kişi ise, hem alacaklı hem de borçlu.

Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Dâva Açma Koşulları

 1. Satış ilânı İİY’nm 114’ncü maddesinde yazılı şekilde yapılmamış olmalı,
 2. Satış şartnamesi yapılmamış olmalı,
 3. Satış şartnamesi ilgililere bildirilmemeli,
 4. Satışa (hile) aldatma ve (fesat) bozukluk karışmış olmalı.

Taşınır Mal Veya Eşyanın Satışının Bozulması Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Borçlu veya alacaklı, satışa (fesat ve hile) karıştığını belirterek icra memurluğunca yapılan satışın bozulmasını isteyebilirler.
 2. Dâva, basit yargılama usulüne göre çözümlenir.
 3. Taraflara, usulün 509, 510’ncu maddeleri uyarınca açıklamalı çağrı kâğıdı çıkarılır, duruşmaya çağrılırlar, gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapılır, ayrıca (gıyap) yokluk kararı çıkarılmaz.
 4. İcra takip dosyası getirtilir.
 5. Satış ilânı ve satış şartnamesi usulünce yapılmış ve düzenlenmiş midir’? İncelenir.
 6. Satılan mal, en çok arttırana satılmış mıdır? Malın % 75 değerini bulmuş mudur? Tercihli alacakların toplamından fazlasını bulmuş mudur?
 7. Şikâyet satışın öğrenildiği günden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre geçirildikten sonra açılan satışın bozulması dâvası ve istekleri dinlenmiyecektir.
 8. İlk arttırmada uygun değeri bulmayan malların ikinci arttırmasının 5 gün içinde yapılması      Bu   arttırmada   değerin   %   75’i   bulması aranmıvacaktır. Tahmin edile değerin % 40’ını bulması. Ancak tercihli alacaklı satış ve paylaştırma masraflanm karşılaması şarttır. Bu şart tahakkuk etmezse i satılmaz ve satış isteği düşer. Alacaklının yeniden satış isteğinde bulunması gerekir
 9. Satışın başlama gününün ve saatinin ve bitiminin tutanakta göstermesi zorunludur.

10.Altın ve gümüş eşya maden halindeki değerlerinden daha aşağı bir satılamaz. Satılmış ise satışın feshine karar verilmelidir.

11.Satış   peşin  para   ile   yapılacaktır.   Taksitli   satış   yapılmışsa   yme bozulacaktır.

12.Hacizli malın değeri yüzbin lirayı geçmezse, ilgililer isterse, satış bedri; ve gümüş maden kıymetini bulmamışsa, değeri ivedi düşen veya korunması masraflı olan malların varlığı halinde, pazarlık suretiyle satış yapılır. Bu uymamazlık (riayetsizlik) de satışın bozulma sebebidir.

13.(İştirak) ortaklık halindeki mülkiyete konu olan mal,  ancak; paydaşlığın giderilmesi veya paylaştırma dâvası sonunda verilecek kararla satılabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat