(İntifa) yararlanmalı, paylı, (iştiraklı) ortaklık Mal ve eşyanın satışında yapılacak işlem Hakkında karar isteği

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

(İntifa) yararlanmalı, paylı, (iştiraklı) ortaklık Mal ve eşyanın satışında yapılacak işlem Hakkında karar isteği

İlgili Yasa

Paraya çevirmenin diğer tarzı, iştirak halinde mülkiyet hisseleri:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 121- Bir intifak hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir şirket yahut iştirak halinde tasarruf olunan bir mal inssesi gibi yukarki maddelerde gösterilmeyen başka nevi malların satılması Llzım gelirse icra müdürü satışın nasıl yapılacağını tetkik merciinden sorar.

Merci, ikametgâhları malum olan alakadarları davet ve gelenlerini dinledikten sonra açık arttırma yaptırabileceği gibi satış için bir memur da tâyin edebilir, yahut iktiza eden diğer bir tedbiri alabilir.

Aile mal ortaklığı

>L\DDE 122- Aile mal ortaklığında bir hissenin satışı 121’nci maddeye göre yapılır. Kanunu Medeninin 381’nci maddesi hükümleri mahfuzdur.

TÜRK MEDENİ YASASI

MADDE 330- Aşağıdaki hallerde şirket nihayet bulur.

  1. Bütün şeriklerin muvafakati ile yahut ihbar tarikiyle;
  2. Şirketin devamı için muayyen müddet hitam bulmuş ve zımnen temdit vaki olmamış ise;
  3. Şeriklerden birinin hissesi icra vasıtasiyle haczedilerek satıldığı takdirde;
  4. Şeriklerden birinin iflâsı halinde;
  5. Şeriklerden birinin muhik sebeplere müstenid talebiyle.

>LADDE 331- İhbar tarikiyle şeriklerden biri şirketten ayrıldığı veya şeriklerden birinin iflâsına hüküm sadır olduğu yahut haczedilmiş olan hissesinin satılması talep edildiği takdirde, diğer şerikler; işbu şerikin hukukunu tasfiye veya alacaklılarının alakasını katettikten sonra kendi aralarında, şirketi idame edebilirler.

Evlenen şerik, evvelce ihbara mecbur olmaksızın şirketteki hukukunun tasfiyesini talep edebilir.

MADDE 612- Miras haklarının temliki müteallik mirasçıların birbirleriyle aktedeceği mukavelelerle hayatta bulunan ana yahut babanın müteveffa karı ve kocasından olan çocuklarıyla bu çocuklara müteveffadan isabet eden hissenin temlikini müteallik aktedecekleri mukavelenin yazılı olması şarttır. Mirasçılardan biriyle hissesinin temlikine dair üçüncü bir şahıs arasında aktedilmiş olan mukavele üçüncü şahsa, taksime müdahale hakkı vermez. Üçüncü şahsın hakkı ancak temlik eden mirasçıya ayrılan hissenin talebine münhasırdır.

MADDE 630- Şeriklerin hak ve vazifeleri iştiraki tevlit eden kanun veya mukavele hükümleriyle muayyendir.

Hilafına bir hüküm olmadığu halde şeriklerin hakları ve hususiyle malik oldukları şeyde tasarruf selahiyetleri ancak ittifakla verecekleri karar mucibince kullanılabilir.

İştirak devam ettiği müddetçe taksim ve şayi cüzü’de tasarruf caiz değildir.

Açıklama

İştirak halinde mülkiyete konu bir mal veya eşyada payı olan borçlunun borcundan dolayı, paymın satılmasmda yapılacak işlem yukardaki maddelerde açıklanmıştır. İcra Müdürü, tetkik mercinden satışın nasıl yapılacağım soracak, tetkik mercii de inceleme aparak bu hususta karar verecektir. Mercice verilen karar uyarınca icra müdürü satışı yapacaktır.

Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii

Yetkili Mahkeme

Takibin yapıldığı ve satışın yapılacağı yer icra dairesinin bağlı olduğu tetkik mercii.

İstekte Bulunacaklar

İcra takibinin yapıldığı icra müdürlüğü.

Davalı

Bu tür isteklerde dâvâlı yoktur.

Gözönünde Tutulacak Hususlar

  1. Yararlanma hakkı bulunan veya iştirak halinde mülkiyete konu olan malda payı olan borçlunun borcundan dolayı malların satışı istendiği takdirde icra memum satışın nasıl yapılacağını tetkik merciinden soracaktır.
  2. Tetkik mercii, basit yargılama usulüne göre tarafları açıklamalı çağrı kâğıdı ile çağırıp duruşma açarak dinleyecek, gelmeseler bile dosyayı inceleyecektir.
  3. İnceleme sonunda açık arttırma yapılmasına karar verilebilir. Satışı istemeyenler bulunduğu takdirde, satış memuru atayabilir. İcra müdürünü atayabileceği gibi mahkeme yazı işleri müdürü de satış memuru atanabilir.
  4. İştirak halinde mülkiyete konu maldaki borçlunun payı, satışmayıp, icra müdürüne veya alacaklıya paydaşlığın giderilmesi veya paylaştırma (taksim) dâvası açmaları için yetki verilecektir. İcra müdürü veya alacaklı, genel hükümlere göre paydaşlığın giderilmesi veya paylaştırma dâvası açacaklar, aldıkları karara göre borçlunun payı satılabilecektir. Mahkeme dâvayı reddederse o zaman borçlunun payı satılamayacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat