İcrada Açık Artırma Nasıl Yapılır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

İcrada Açık Artırma Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 114- Satış açık artırma ile yapılır. Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha evvel ilân olunur.

İlânın şekli, arttırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra müdürlüğünce alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tâyin olunur.

Gazete ile yapılacak ilânlara satış şartnamesi teferruatiyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmnın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenebileceği talep halinde ve ilânda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilânlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilân edebilirler. Ancak, hususî mahiyetteki bu ilân resmî muameleye tesir etmez.

İcrada Açık Artırma Açıklama

Hacizli malın satışı açık artırma ile yapılır. Artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önce ilân olunur.

İlânın biçimi, artırmanın nasıl yapılacağı yer ve günü, gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra müdürlüğünce kararlaştırılır.

Gazete ile yapılacak ilânlarda satış şartnamesi tümüyle yazılmayıp, satılacak şeyin cinsi, niteliği, önemli vasıfları, tahmin edilen bedeli, bulunduğu yer ve 2’nci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin nereden alınacağı, hususları yazılacaktır.

İcra Müdürlüğünce yapılması zorunlu ilânlar dışında, taraflar özel olarak şartnamenin tamamının masrafları kendilerine ait olmak üzere ilân edebilirler.

İcra İhalesinin Yapılması Ve Geri Bırakılması

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 115- Satılığa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 75’ini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını tecavüz etmesi şarttır.

Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış icra müdürü tarafından geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden kurtulur.

İkinci artırma:

MADDE 116- İkinci artırma ilk artırmayı takip eden beş gün içinde yapılır. Bu halde dahi 114fncü madde hükmü tatbik olunur.

(Değişik: 09.11.1988 – 3494/14 md.) İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılır. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde kırkını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi şarttır.

Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşer.

Altın ve gümüş eşya:

MADDE 117- Altın ve gümüş eşya maden halindeki kıymetlerinden daha aşağı bir bedel ile satılamaz.

İcra İhalesinin Yapılması Ve Geri Bırakılması Açıklama

İcra müdürlüğünde satışa çıkarılan mal, eşya 3 defa bağırıldıktan sonra en çok artırana satılır (ilıale edilir). Ancak; artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 75’ini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla sağlanmışsa bu alacaklar toplamından fazla olması paraya çevirme masraflarını, paylaştırma masraflarını karşılaması zorunludur. Artırma bu miktarı bulmazsa İcra Müdürü tarafından satış geri bırakılacaktır. Bu takdirde artırmaya girenler taahhütlerinden kurtulacaktır.

İkinci artırma, ilk artırma gününden itibaren 5 gün içinde yapılacaktır.

İkinci artırmada mal en çok artıranın üstünde bırakılacaktır. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ım bulması ve satış isteyenin alacağma rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olması paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını karşılaması gerekecektir. Böyle fazla bir bedelle alıcı çıkmaması halinde satış istemi düşecektir.

Altın ve Gümüş eşya maden halindeki değerinden daha az bir bedelle satılamayacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat