Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TASARIM VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

1- Bir tarafta Alıcı         :

(bundan böyle sözleşmede “Üretici” olarak anılacaktır) ile;

2- Diğer tarafta Üretici  :

(bundan böyle sözleşmede “Alıcı” olarak anılacaktır).

2- Konu

Üretici tarafından tasarlanan ve/veya tasarlanarak kendisine sunulan emtiaların üretilmesi veya ürettirilmesi, ayrıca Alıcı tarafından sipariş formunda belirtilen ………. markalı emtiaların Üretici tarafından Alıcı’ya belirli koşullar altında satılmasından ibarettir.

3- Tanımlar

Emtia;

Bileklik, broş, kolye, küpe, yüzük, anahtarlık, kravat-iğnesi, kol düğmesi, kıymetli madenlerden mamul hediyelik eşya ile sözleşme süresince sipariş formu ile yazılı olarak belirlenen ürün ve ürün serileridir.

2- Alıcı;

Bu sözleşmenin diğer tarafı olup emtiayı Üretici’den satın alarak kendi mağaza ve/veya mağazalarında satan kişidir.

Sipariş Formu Alıcı tarafından verilen sipariş adet ve tutarlarının gösterildiği, Üretici tarafından onaylı emtia listesidir.

Ayıplı Emtia;

Üretici’nin sahibi olduğu Kalite Güvence Bölümünün standartları dışında kabul gören ürünlerdir.

4- Koşullar

1- Üreticinin Yükümlülükleri

Alıcı’nın satacağı emtianın teslimi,

Üretici, Alıcının sipariş ettiği emtianın tamamını veya bir kısmını sözleşme koşullarına uygun olarak belirlenen bir yerde sipariş formunun Üretici’ye ulaşmasından ………. gün içinde teslim edecektir.

Üretici, her sevkıyatın taraflarca belirlenecek yere kadar taşınma, sigorta ve gümrük işlemlerini düzenler ve bunlarla ilgili her türlü masraftan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

2- Talepler ve Talimatlar

Alıcı işbu sözleşme kapsamında Üretici’ye gerekli talepleri bildirmek üzere bir veya daha fazla çalışan, görevli veya vekilini görevlendirir. Alıcı söz konusu görevlendirmeden sonra her bir “Yetkili Kişiye” ait örnek imzaları Üretici’ye bildirir. Üretici herhangi bir yetkili kişinin görevden alındığına dair bir tebligat alana kadar, söz konusu Yetkili Kişinin talebi doğrultusunda işlem yapmaya devam eder, bu husustan doğan ve doğacak sorumluluk hiçbir şekilde Üretici’ye ait değildir.

Taraflardan her biri tüm taleplerini Yazılı olarak ve sadece Yetkili Kişilerce verilmesini sağlar. Talepler ve talimatlar yazılı olarak, alıcının diğer tarafa yazılı olarak bildirdiği adres ve numaraya şu şekilde verilebilir.

Tarafların bizzat elden teslimi, fax veya internet ortamında e-mail yoluyla.

5- Alıcı’nın Yükümlülükleri

a- Emtiayı Satın Alma Koşulları

Alıcı, Üretici tarafından üretilen veya ürettirilen, bu sözleşmenin (3, 1) no.lu ekinde yazılı emtiayı Üretici’den sözleşme koşullarına uygun olarak satın almayı, kabul ve taahhüt etmiştir.

Alıcı kontrat süresince Üretici tarafından üretilecek veya ürettirilecek, sözleşme konusu emtia içinden, dilediği cins, adet, renk, model ve ebattaki emtiayı, iki tarafça belirlenmiş son sipariş tarihine kadar Üretici’ye yazılı olarak sipariş etmek hakkına sahiptir. Son sipariş tarihinden sonra yapılacak başvurular incelemeye alınmayacaktır.

Alıcı, Üretici’den satın aldığı emtiayı teslim mahallinde muayene etmek, cinsi, kalitesi, ebadı, rengi, adedi ve diğer Özellikleri ile ilgili itirazlarını ve kayıp ihbarlarını teslim mahallinde ve teslim sırasında yazılı olarak ve tutulacak tutanak ile birlikte bildirilmek zorundadır. Bildirmediği takdirde emtiayı görünür hali ile kabul etmiş sayılacaktır. Ayıplı emtianın gerekli yazılı ihbarlar yapıldıktan ve Üretici’nin bu ihbar ve itirazı kabul etmesinden sonra bayi, ayıplı emtiayı en geç ………. gün içerisinde teslim etmek zorundadır, aksi takdirde Üretici’nin ayıplı emtiayı kabul etmeme hakkı vardır. Üretici, Alıcı’nın ayıplı emtiayı süresinde iade etmesinden sonra ………. gün içinde emtianın yenisini Alıcı’ya teslim edecektir. Ayıplı malın iadesi Alıcı’ya kesilmiş fatura üzerindeki tutarın Alıcı tarafından iade irsaliyesi ve iade faturası kesilmesi ile çözülecektir. Emtianın iadesi sırasında oluşan taşıma bedelleri ve emtianın sigortası Alıcı’ya aittir. Alıcı, tüm iadelerinde Üretici’nin belirlediği taşıyıcı firmaları kullanmak zorundadır. Başka taşıma firmaları ile yapılacak çalışmalarda Üretici hiçbir sorumluluk taşımaz.

Alıcı, sözleşme süresi boyunca satın alacağı emtianın toplam bedelini ödeme protokolunda belirtilen ödeme esas ve koşullarına uygun olarak ödeyecektir. Alıcı’nın sözleşmeyi feshi halinde, ödemelerin gecikmesi halinde Üretici’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyan için, borcun tahsil tarihine kadar geçecek süre içerisinde tüm borçlara aylık %10 (yüzde on) oranında faiz işletilmesini kabul ve taahhüt etmiştir. Üretici gecikme faizinin oranını dilediği zaman ve tek taraflı olarak Alıcı’ya bir bildirimde bulunmaksızın azaltmak veya arttırmak hakkına sahiptir.

Üretici yukarıda belirtilen emtiayı satın alma koşullarını tek taraflı olarak kısmen veya tamamen değiştirmek ve/veya yeni koşullar ihdas etme hakkına haizdir. Alıcı, Üretici tarafından değiştirilen ve/veya ihdas edilen yeni koşullara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

b- Satın Alma Koşulları

Üretici yukarıda belirtilen emtiayı satın alma koşullarını tek taraflı olarak kısmen veya tamamen değiştirmek ve/veya yeni koşullar ihdas etme hakkına haizdir. Alıcı, Üretici tarafından değiştirilen veya belirlenen ve eklenen tüm koşullara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

Alıcı sözleşmenin ifası için Üretici’nin vereceği talimatlara uyacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

6- Marka İhlali

Alıcı, kendisine sunulan ………. ürünleri ile ilgili tüm telif hakları, endüstriyel tasarımlar, modeller gibi araçlar üzerindeki tasarruf ve bütün hakların Üretici’ye ait olduğunu kabul eder. üzerinde değişiklik yapamaz veya başka bir şekilde Üretici’nin haklarını zedeleyici veya Üretici’nin itibarını ters yönde etkileyecek işlemlerde ve eylemlerde bulunmaz ve üçüncü kişilere kullandıramaz.”

7- Süre

Bu sözleşme imzalandığı tarihi takip eden ………. yıl için geçerlidir. Bu sözleşme Üretici tarafından ilk yıl sözleşmenin 12. maddesi uyarınca fesh edilmediği takdirde bir sonraki yıl için otomatik olarak uzayıp ……. yıl sonunda şartlar yeniden Üretici tarafından tek taraflı olarak belirlenecektir. Alıcı şimdiden tüm bu şartları kabul etmiştir.

8- Sözleşmenin Sona ermesi, Feshi, Münfesih Olması

Üretici bu sözleşmeyi, herhangi bir neden göstermeksizin yazılı ihbarda bulunarak, sona erdirebilir. Yazılı ihbarın Alıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren ………. sonra sözleşme kendiliğinden sona erer. Üretici tarafından herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmenin sona erdirilmesi halinde Alıcı, Üretici’den herhangi bir zararın tazminini talep edemez.

Üretici,

Alıcının bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması veya sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde,

Alıcının bu sözleşme ile ilgili taahhüt etmiş olduğu garantilerin herhangi bir bakımdan doğru olmaması,

bu sözleşmeyi süresinden önce 11.1. bendinde yazılı ihbar şartlarına uymaksızın derhal feshedebilir. Bu takdirde Üretici bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü zararını bayie tazmin ettirmek hakkına sahiptir. Alıcı fesihten önce meydana gelen olaylar neticesinde ortaya çıkmış olan yükümlülükleri ve sorumluluklarından da sorumlu olmaya devam edecektir. Bu takdirde Üretici bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü zararını Alıcı’ya tazmin ettirmek hakkına sahiptir.

Bu sözleşme, aşağıda yazılı nedenlerden ötürü kendiliğinde münfesih olur;

Alıcı’nın iflas etmesi, borçlarını ödemekte acze düşmesi, müflis duruma düşmesi veya herhangi bir iflas yasasına göre borçlarını ödeyememesi, vadesi gelen borçlarını ödeme kabiliyetine sahip olmadığını kabul etmesi, herhangi bir iflas, tasfiye, tereke, rehabilitasyon, dağılma, moratoryum veya başka iflas işlemlerine tabi olması,

Gerçek kişi Alıcı’nın vefatı veya yetersizliği halinde,

Tüzel kişi Alıcı’nın fesh olması, infisah etmesi, konkordato talep etmesi ve iflasının istenmesi,

Alıcı’nın işyerinde bir ayı aşan süre ile grev veya lokavt uygulanması,

Alıcı’nın herhangi bir şekilde tasfiyesi, dağılması yönünde veya iflas durumunda bir tasfiye memurunun, kayyumun, yeddieminin, denetleyicinin ya da benzeri bir kişinin Alıcı ya da onun aktifleri ile ilgili olarak tayin edilmesi veya alacakları lehine genel bir devir, düzenleme veya anlaşmaya (karar, mahkeme kararı, talimat, toplantı ihbarı, rıza dâhil olmak üzere) gitmesi,

Alıcı’nın tasfiyesi, resmi idaresi veya feshi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu kararının alınmış olması veya bu yönde bir mahkeme kararının verilmesi, bu yönde dilekçenin sunulması veya başka bir işlemde bulunulması.

Bu takdirde Üretici bu sözleşmeden doğmuş ve doğacak her türlü zararını Alıcı’dan tazmin ettirmek hakkına sahiptir.

Bu sözleşmenin herhangi bir nedenden sona ermesi feshi veya infisahi hallerinde üçüncü kişilere duyuruda bulunulması gerektiğinde, duyurunun metni taraflarca kararlaştırılacaktır.

9- Ödemeler

Ödeme Planları;

1- Ürün ile ilgili Ödemeler.

2- Ödeme şekli,

3- Ürün ile İlgili Ödeme Planları.

Alıcı’nın emtia ile ilgili siparişinden sonra ………. gün içinde Üretici tarafından emtia tutarı ve ödeme planı sunulacaktır. Netleştirilmiş olan siparişlerin üç türlü ödeme planı vardır;

Kesin Satışlar (Peşin): Emtianın tamamına ait bedelin emtianın tesliminden önce nakden ve defaten bayi tarafından ödenmesidir. Bu ödeme de Bayiye %15 (on beş) ekstra indirim yapılır.

Avanslı Ödemeler: Emtianın tesliminden önce 30/60/90 günlük çeklerle tahsil edilir. Bu durumda ekstra bir indirim %5 (yüzde beş)’dir.

Konsinye Ödemeler: Emtianın Alıcı’ya teslimini takip eden 30 (otuz). Gün sonunda teslimi yapılmış olan mal Üretici’nin yetkili kişilerince sayılır ve tutanak ile satılan mala tekabül eden tutar tespit edilir. Mal tutan Alıcı tarafından kendisine ait çeklerle 30/60/90 günlük olarak Üretici tarafından tahsil edilir.

4- Ödeme Şekli Ödemelerin tamamı Alıcı’nın kendisine ait Çeklerle tahsil edilecektir. Bunun dışında yapılmak istenen ödemeler kabul edilmeyecektir.

10- Reklâm ve Promosyon Gibi Bedellerin Ödeme Planı

Alıcı mağaza/mağazalarında ürün sergilemek ve satış sonrasında kullanılacak her türlü vitrin malzemeleri ve paketleme malzemeleri vb. ………. nin tamamını Üretici’ye sipariş vererek imal ettirterek satın alabilir.

Ödeme Planı: 30/60/90 günlük çek ile,

Bu anlaşma kapsamında Alıcı tarafından yapılan tüm ödemeler Üretici’nin ………. hesabına yapılır.

11- Beyanlar ve Garantiler

1- Alıcı;

Kurulduğu kaza dairesinde usulüne uygun şekilde kurulmuş olduğunu ve bu anlaşmayı yapma ve yerine getirme yetkisine sahip olduğunu,

Çalıştığı her ülkede bu anlaşmayı yapma ve yerine getirme yetkisine sahip olduğunu,

Bu anlaşmayı yapmak için bütün gerekli kurumsal eylemleri gerçekleştirdiğini ve anlaşmanın kendisi için yasal, geçerli, bağlıyıcı ve icra edilebilir olduğunu,

Bu anlaşmanın Alıcı tarafından icrası ve bu anlaşmanın Alıcı tarafından yerine getirebilmesi için gerekli ya da istenen bütün onayların, rızaların ve izinlerin alınmış olduğunu ve geçerliliklerini koruduğunu ve söz konusu onaylar kapsamındaki bütün koşullara uyulduğunu,

Alıcı tarafından bu anlaşmanın ifasının, kuruluş dokümanların kendisinin veya Üretici’nin taraf olduğu herhangi bir sözleşmenin hükümlerine ihlaline veya kendisi için veya Üretici için geçerli herhangi bir yasanın, mevzuatın, yargının, kararnamenin veya hükümet kararının ihlaline neden olmayacağını.

12- Cari Hesap

Bu sözleşme aynı zamanda cari hesap sözleşmesi niteliğindedir. O bakımdan taraflar ticaret kanununun “cari hesap”a dair hükümlerine uymayı kabul etmişlerdir.

13- Temlik

Alıcı, sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir bölümünü Üretici’nin açık yazılı mutabakatı olmadıkça devir veya temlik edemeyecektir. Bu hükmü ihlal eden herhangi devir veya temlik geçersiz olacaktır.

14- Delil Anlaşması

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak hesap uyuşmazlıklarında Üretici’nin ticari defterleri ve bu defterlerdeki kayıtları tek taraflı delil niteliğindedir.

15- Gizlilik

Alıcı, bu sözleşmenin uygulanması nedeni ile öğrenebileceği Üretici’ye ait teknik bilgileri, imalat/pazarlama usullerini ve ticari sırları ve diğer bilgileri üçüncü kişilere hiçbir suretle açıklamamayı beyan ve kabul etmiştir. Alıcı, bu sır saklama yükümlülüğüne istihdam ettiği kişilerin, yardımcı kişilerin ve kendisi ile ilgili sair kişilerin de uymasını sağlayacağını ve bu yükümlülüklerinin sözleşmenin sona ermesinden sonra da aynen devam edeceğini beyan ve kabul etmiştir.

16- Mücbir Sebep

Tarafların çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın grev ve lokavt v.b. gibi mücbir sebepler ile hükümet tarafından alınmış kararlar gibi, tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan hallerde taraflar sorumlu olmayacaktır. Tarafların sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Mücbir sebebin veya beklenilmeyen halin ortaya çıkışı derhal yazılı olarak diğer tarafa bildirilecek ve resmi belgelerle tevsik edilecektir. Bu halin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde sözleşme taraflardan birinin yazılı bildirimi ile ileriye dönük olarak fesh olacaktır.

17- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu anlaşma, Türk Kanunlarına tabidir ve Türk kanunlarına göre yorumlanır. Alıcı, Türkiye, ………. Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin bu anlaşmadan doğabilecek ve bu anlaşma ile ilgili her türlü ihtilafta tek yargı yetkisine sahip olacağını, gayrikabilrücu olarak kabul etmektedir.

18- Tebligat Adresleri

Taraflar yukarıda yazılı adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını beyan, kabul ve taahhüt etmişleridir.

19- Temsil ve İlzam

Alıcı tarafından ibraz edilip bu sözleşmeye eklenen imza sirküleri, bu mukaveledeki değişiklikler Üretici’ye yazılı olarak bildirilecek ve Üretici’nin onayı alınacaktır.

Alıcının tüzel kişi olması durumunda, ortaklı devri ve yetkilinin değişmesi halinde tüzel kişiliğin yetkilileri ve/veya devreden ortak Üretici’den yazılı olarak izin almak zorundadır. Bu iznin alınması durumunda tüm doğmuş ve doğacak hak, alacak, tazminat ve cezai şartlardan tüzel kişiliğin eski yetkilileri ve/veya ortaklığını devreden eski ortak şahsen sorumlu olacaktır. Yapılacak olan değişikliklerin ilanı sonucunda Üretici tarafından bir itirazın yapılmamış olması bu değişikliklere icazet anlamını taşımaz.

Alıcı’nın tüzel kişilik olması durumunda bu sözleşmeden doğan her türlü borçtan şirket ortakları ve şirket ortağı olmaması durumunda ayrıcı şirket yetkilileri de şahsen sorumludur.

20- Ekler

1- Ödeme protokolu,

2- ………. Mukavelesi ve Esas Mukavele Değişiklikleri,

3- ………. İmza Sirküleri,

4- ………. Vergi Levhası Fotokopisi,

5- ………. Ticaret Odası Sicil Kaydı,

6- ………. Sipariş Formları.

21- Yürürlük

Bu sözleşme …/…/…. tarihinde taraflarca kabul ve imza edilerek, imza tarihinden yürürlüğe girmiştir.

Alıcı                                                           Üretici

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat