TAPU KAYDININ TASHİHİ TALEBİ – SOYİSİM DÜZELTME

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tapudaki hatalı soyisim kaydının tashihi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. ………..İli, ……… İlçesi, …………. Mah., …… Ada, …….. Pafta ve ……. Parsel no.lu taşınmazın tapu kaydı oluşturulurken tapu maliklerinin soyadı sehven yanlış yazılmıştır. Bu nedenle, …………… Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız ve halen yargılaması devam etmekte olan ………./……. Esas sayılı tapu iptali ve tescil dava dosyasının ara kararı ile tarafımıza tapuda soy isim tashihi davası açabilmemiz yönünde yetki verilmiştir.
  2. Tapu sicilinin kişisel durumlar bakımından nüfus kütüğüne uygun olması asıldır. Bu durumda, tapu kaydında, tapu maliki olarak görünen ……….. ve …………….’nin soyadlarının “………….” olarak nüfus kütüğüne uygun şekilde düzeltilmesi için eldeki davayı açmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tanık, ……… Asliye Hukuk Mah.’nin ………/……. Esas sayılı dosyası ve yemin ve sair yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 1027 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle haklı davamızın ……….. İli, ……… İlçesi, …………. Mah., …… Ada, …….. Pafta ve ……. Parsel no.lu taşınmazın taşınmazın, tapu maliki olarak görünen …………… ve …………’nin soyadlarının “……………” olarak nüfus kütüğüne uygun şekilde düzeltilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

Ek:

1- Yetki belgesi

2- Vekâletname.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat