TAPU KAYDININ TASHİHİ TALEBİ – SOYADININ NÜFUS KAYDINDAN FARKLI OLMASI

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAPU KAYDININ TASHİHİ TALEBİ – SOYADININ NÜFUS KAYDINDAN FARKLI OLMASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tapu kaydının tashihi ile muris malikin soyadının ………. olarak tapuya işlenmesi talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …………., müteveffa ……………’nin mirasçısı olarak, ……… İli, ……. Köyü, ……. Parsel no.lu taşınmaz için ortaklığın giderilmesi yoluyla taksim davası açmış olup, bu dava ……………… Mahkemesinin ……./….. E sayılı dosyası üzerinden devam etmektedir. Söz konusu taşınmazın tapu kaydında müşterek maliklerden biri de …………………..’dir. Nüfus kayıtlarına göre soyadı …….. olmasına rağmen, her nasılsa tapu kaydına yalnızca ……………… olarak yazılmıştır.
  2. Nüfus kayıtları ve tapu kayıtları arasındaki bu soyadı farklılığı nedeniyle, açılan izale-i şüyu davasında Mahkemece tapu kaydındaki hatanın düzeltilmesi için dava açmak üzere tarafımıza süre verilmiştir. Doğru olan kayıt, nüfus kayıtları olup, müşterek malikin soyadı nüfus kaydında olduğu gibi ……………….’dır. Bu nedenle tapu kaydının tashihi ile, müşterek malik ……………….’nin ……..İli, ……… Köyü, ……. Parsel no.lu taşınmazın tapu kaydına ……………… soyadının eklenmesi için eldeki davayı açma mecburiyetimiz doğmuştur.

DELİLLER                           :  Nüfus kayıtları, tapu kaydı, tanık beyanları, yemin ve sair yasal delail.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 1027 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıkladığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak diğer nedenlerle ……….İli, …….Köyü ……. Parsel no.lu taşınmazın tapu kaydının tashihi ile, müşterek maliklerden ……………..’ye ait soyadının nüfus kaydına uygun biçimde …………. olarak tapuya tesciline karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat