TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

DAVANIN HASIMSIZ AÇILMASI NEDENİYLE YARGILAMANIN GÖRÜLEBİLİRLİK KOŞULU OLAN TARAF TEŞKİLİNİN SAĞLANMADIĞI – DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
1.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 1391
Karar: 2017 / 1546
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET: Somut olayda, davanın hasımsız açılması nedeniyle yargılamanın görülebilirlik koşulu olan taraf teşkili sağlanmamıştır. Hâl böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

(4721 S. K. m. 588) (6100 S. K. m. 2, 382, 383)
Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemenin görevsizliğine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
Dava, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 588. maddesinden kaynaklanan gaiplik, malvarlığının intikali, tapu iptali ve tescil isteklerine ilişkin olup, hasım gösterilmeden açılmıştır.
Mahkemece, dava salt gaiplik davası gibi değerlendirilmek ve çekişmesiz yargı işi olduğu belirtilmek suretiyle sulh hukuk mahkemesine görevsizlik kararı verilmiştir.
Hemen belirtilmelidir ki, TMK’nın 588. maddesinden kaynaklanan davaların taşınmazın aynına (mal varlığına) yönelik olduğu gözetildiğinde, olayda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun(HMK) 382. ve 383. maddelerinin uygulama yeri bulunmadığı, bu hali ile HMK’nın 2. maddesi kapsamında kaldığı ve görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu tartışmasızdır.
Diğer tarftan, kayyımın atanması, görev ve sorumluluklarını düzenleyen TMK’nın ilgili hükümleri ile 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanun hükümleri dikkate alındığında; ilgililerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla malvarlığına yönelik bu tür davaların kayyıma yöneltilmesinde zorunluluk vardır.
Somut olayda, davanın hasımsız açılması nedeniyle yargılamanın görülebilirlik koşulu olan taraf teşkili sağlanmamıştır.
Hâl böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.
Hazinenin temyiz itirazı açıklanan nedenle yerindedir. Kabulü ile, hükmün(6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 30.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat