Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAKSİTLİ-KREDİLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme; Satıcı ile Müşteri/Borçlu, Müşterek ve Müteselsil Kefil arasında düzenlenip imzalanmıştır.

Taraflar, adres değişikliklerini 15 gün içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirmek zorundadır.

Taraflar, adres değişikliğini yazılı olarak birbirlerine bildirmediği takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü bildirinin, kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

2- Konusu

Aşağıda bedel, cins ve miktarları belirtilen ürünler Müşteri tarafından mağazada tek tek görülerek ve beğenilerek Satıcı’dan satın alınmıştır.

Bu Sözleşme, Tarafların her birinin serbest irade beyanları doğrultusunda düzenlenip imzalanmıştır.

3- Kefalet ve Süresi

  1. a) Kefillerin kefaleti, Müşteri/Borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsildir. Kefiller; Müşteri’nin bu Sözleşme kapsamında borcunu ödememesinden doğacak borçlarını, asıl borcun ferilerini, her türlü masraflarını, avukatlık ücretini ödeyeceklerini, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarıyla özel kuruluşlar ile kamu kurum kuruluşlarından almakta oldukları maaş, ücret, ikramiye ve diğer istihkaklarını, taşınır ve taşınmazların haczine müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla muvafakat ettiklerini kabul ve taahhüt ederler.
  2. b) Müşterek borçlu ve müteselsil kefilin kefaleti, Sözleşme süresince devam eder. Kefiller her ne sebeple olursa olsun, borcun muaccel hale gelmesi durumda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, borcun kendileri açısından da muaccel hale geleceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir.
  3. c) Müşteri ve Kefiller, Müşteri’nin borç ve ferilerinin ispatı noktasında Satıcı’nın kayıt belgeleriyle yetinmeyi, başka delil ileri sürmemeyi, bu belge ve kayıtların kesin ve sön delil olarak kullanılacağını kabul ederler. .
  4. d) Kefiller, bu Sözleşme’de gösterilen adreslerine yapılan tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını, adreslerinde meydana gelebilecek değişiklikleri Satıcı’ya yazılı olarak bildirmeyi kabul ve beyan ederler.

4- Sözleşmenin Sona ermesi, Fesih, Cayma

Bu Sözleşme’nin Tarafları, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cayma ve fesih hakkını kullanır.

5- Temerrüt ve Kanuni İşlemler

Satıcı, bu Sözleşme’den doğan tüm edimlerini yerine getirmesine rağmen Müşteri, Ödeme Planı’na uygun bir şekilde ödemesini yapmadığı takdirde Satıcı, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir.

Bu hakkın kullanımı için üst üste iki taksidin ödenmemiş olması, ödenmeyen miktarın satış bedelinin en az on’da birine ulaşmış olması ve bir haftalık süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunması şarttır.

Muacceliyet ihbarı; taahhütlü mektup, noter, telefon, faks gibi belge karşılığı yapılabilir. Müşteri bu uyarıya rağmen borcunu ödemediği takdirde, Sözleşme’nin icra takibine konulacağını, borcun tamamının muacceliyet kazanacağını, tahakkuk eden borcunu, sözleşme cezası, dava ve icra masraflarını, avukatlık ücreti ile birlikte ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

6- Ödeme Planı

Müşteri, ödemelerini Satıcı ile birlikte kararlaştırdıktan aylık alışveriş dönemlerine v Ödeme Planı’na göre yapmayı kabul ve taahhüt eder.

Müşteri, ilk taksit ödemesini alışveriş yaptığı ayı takip eden ayın belirlendiği herhangi bir gününde yapar. Bundan sonraki alımları dahil olmak üzere taksit ödemeleri her ayın aynı günü yapılır.

Müşteri, alışverişlerinde hesap bildirim cetvelindeki tutan ödemediği takdirde, uyarılar da sonuç vermez ise, Sözleşme Cezası ödemesi gerekir.

Müşteri ile Müşterek ve Müteselsil kefil, borcun vadesinde ödenmediği takdirde Sözleşme’nin icra takibine konulacağını şimdiden kabul ederler.

Bu aşamada Müşteri ve Kefiller, Satıcı’ya olan borcun tamamı üzerinden % …. Sözleşme Cezası ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder.

7- Kredili Alışveriş Hakkında Özel Hüküm

Kredili alışverişlerde de bu Sözleşme hükümleri uygulanır.

8- Delil Anlaşması

Müşteri ile Müşterek ve Müteselsil Kefiller uyuşmazlık halinde Satıcı’nın tüm ticari defter ve bilgisayar kayıtlarının HMK. md: 189 gereğince kesin delil sayılacağını ve bunlara karşı itiraz hakkında feragat ettiklerini peşinen kabul ve beyan ederler.

9- Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme’den doğabilecek uyumazlıkların çözümünde ….. halinde Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

… maddeden oluşan bu Sözleşme .. / .. / …. tarihinde üç örnek olarak düzenlenmiş ve birer örneği Taraflara verilmiştir.

Satıcı                      Borçlu                           Müteselsil Kefil

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat