12. Ceza Dairesi         

2015/225 E.  ,  

2015/15009 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname no : 12 – 2014/177643
Mahkemesi : Kayseri 7. Asliye Ceza Mahkemesi
Tarihi : 13/03/2014
Numarası : 2012/352-2014/250
Suç : Taksirle yaralama

Taksirle yaralama suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler sanıklar T.. S.., A.. Ç.. ve T.. C.. müdafileri ile sanık Ö.. A.. tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık T.. C.. müdafinin duruşmalı inceleme isteminin, hükmedilen cezanın adli para cezasından ibaret olması nedeniyle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 318 ve 5271 sayılı CMK’nın 299. maddeleri gereğince reddine karar verilerek yapılan incelemede;
1) Sanıklar A.. Ç.. ve Ö.. A..’ın mahkumiyetlerine ilişkin hükümlere yönelik sanık A.. Ç.. müdafii ile sanık Ö.. A..’ın temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanık A.. Ç.. müdafii ile sanık Ö.. A..’ın kusura, savunma hakkının kısıtlandığına ve eksik incelemeye ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07/07/2009 tarih 2009/9-62-191 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK’nın 61/1. maddesinin (g) bendinde yer alan “failin güttüğü amaç ve saik” gerekçesine dayanılamayacağı gözetilmeden, hüküm kurulurken “sanığın amacı göz önüne alınarak” şeklinde gerekçeye dayanılması,
Kanuna aykırı olup, hükümlerin bu nedenlerle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konularda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden hüküm fıkrasının 1. ve 2. bentlerinde yer alan “sanığın amacı” ibarelerinin hükümlerden çıkarılması suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2) Sanıklar T.. S.. ve T.. C..’nun mahkumiyetlerine ilişkin hükümlere yönelik sanıklar müdafilerinin temyiz itirazlarına gelince;
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, incelenen dosya kapsamına göre, sanıklar müdafilerinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
a) …. İnş. San Tic. A.Ş tarafından yapımı üstlenilen … AVM içerisindeki otel inşaatının etrafına güvenlik için konulan ve üzerinde de… AVM reklamlarının bulunduğu 2,5 metre yükseklikte ve 40 metre uzunluktaki panoların rüzgarın da etkisi ile devrilmesi sonucu panoların yanındaki yolda yürümekte olan katılan Ş.. Y..’un basit tıbbi müdahale ile iyileşmez kemik kırıklarının hayati fonksiyonlara etkisinin ağır 6.derece etkileyecek şekilde, katılan M.. Y..’un basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmaları ile sonuçlanan olay nedeniyle yapılan yargılamada, hükme esas alınan ve elektrik mühendisi, iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ve avukat tarafından tarafından düzenlenen üç kişilik 17.12.2013 tarihli bilirkişi raporunda, “…yol boyunca bulunan reklam panolarının aynı zamanda inşaat sahasını kapatma işi içinde kullanıldıkları, reklam panosuna ait profillerin tutturulduğu vidaların kırıldığı, beton blokların zeminden söküldüğü ve bu bağlamda da hem beton kaidelerin yeterli derinlikte ve hem de yeterli mukavemette olmadığı, bu sebeple de asıl işveren …firmasının ve yetkililerinin kazaya neden olan hem reklam panolarının beton kaidelerinin projelendirme ve uygulama kısmı hem de denetim görevi kısmını tam anlamı ile yerine getirmemesi sebebiyle hatalı imalatın yapılmasına neden olduğu, alt işveren olan …. İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi ve yetkililerinin ise pano yapımında vida ile tutturduğu noktalarda meydana gelen hatalı işçilik sebebiyle kazanın meydana gelmesinde ihmali bulunduğu…” belirtilmesi üzerine reklam panosunu yapan …. İnş. Ltd. Şti.nin müdürü sanık T.. C.. ile …. İnş. San. Tic. A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi olan T.. S..’in de asli kusurlu olduğu kabul edilerek ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmiş ise de; dosyada mevcut deliller ile olay yeri fotoğrafların incelenmesinde, asıl işveren….. firması tarafından reklam panosunun üzerinde bulunduğu beton blokların yeterli derinlikte, büyüklükte, ağırlıkta ve mukavemette yapılmadığı, … İnş. Ltd. Şti.nin de bu beton blokların reklam panolarını kaldırıp kaldırmayacağını değerlendirmeden panoları beton bloklar üzerindeki demir profillere kaynak yaparak taktığı ve köşelerdeki panoları da vida ile sabitledikleri, rüzgarında etkisi ile yere sabitlenen bu beton blokların yerinden çıkması ile reklam panosunun bir bütün halinde devrildiği, …….İnş. Ltd. Şti ile … İnş. San. Tic. Anonim Şirketince inşaat sahasında şantiye şefi olarak haklarında mahkumiyet kararları verilen mühendis A.. Ç.. ve Ö.. A..’ın sorumlu olduğunun anlaşılması karşısında, ….. İnş. San. Tic. A.Ş.’nin yönetim kurulu üyesi sanık T.. S.. ile …….l İnş. Ltd. Şti.nin yetkilisi olan sanık T. C.’ya cezai yönden kusur yüklenmesinin mümkün olmadığı nazara alınıp beraatlerine karar verilmesi gerekirken, sanıklara kusur yükleyen isabetsiz bilirkişi raporlarına itibar edilerek adı geçen sanıklar hakkında da mahkumiyet hükmü kurulması,
b) Kabule göre de;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07/07/2009 tarih 2009/9-62-191 sayılı kararında da vurgulandığı üzere, taksirli suçlar açısından temel cezanın belirlenmesinde TCK’nın 61/1. maddesinin (g) bendinde yer alan “failin güttüğü amaç ve saik” gerekçesine dayanılamayacağı gözetilmeden, hükümler kurulurken “sanığın amacı göz önüne alınarak” şeklinde ifadeye yer verilmesi,
Kanuna aykırı olup, sanıklar T.. S.. ve T.. C.. müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince tebliğnamedeki isteme uygun olarak BOZULMASINA, 09.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat