Takipten Sonra İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
                                                                                                  KAYSERİ
  
 
İHTİYATİ HACİZ KARARININ
KALDIRILMASINI İSTEYEN
(BORÇLU)                        : 
 
VEKİLİ                             :Av.
 
 
KARŞI TARAF (ALACAKLI)  :
 
VEKİLİ                             :
 
TALEP KONUSU                 :Teminat karşılığında İhtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi
talebidir.
 
OLAYLAR                          :
1-Alacaklı ………vekili aracılığı ile ………..tarihinde ………………………Mahkemesine başvuruda bulunarak…………………kaynaklanan  …………………… alacak için müvekkil aleyhine ihtiyati haciz talebinde bulunmuş ve bu talep Mahkemece kabul edilerek ………tarih ve ………D.İş. sayılı kararla ihtiyati haciz kararı verilmiştir.
2-Alınan bu ihtiyati haciz kararına istinaden ………..İcra dairesi ………..Esas sayılı dosya ile müvekkilin ………………………..’ü haciz edilmiştir.
3-Karşı taraf (alacaklı) takip talebinde bulunarak müvekkilime ödeme emrini tebliğe göndermiştir.
4-Borcu masrafları ile birlikte karşılayacak şekilde (parayı depo etmeye)(banka teminat mektubu göstermeye)(Tahvil ,hisse senedi,menkul rehni,gayrimenkul rehni,) hazırız.
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K.264,266.maddeler ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :Mahkemenizin …… D. İş sayılı dosyası,ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkil aleyhine  yapılan ihtiyati haczin açıklanan teminat karşılığında kaldırılmasına karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
İhtiyati haczin kaldırılmasını isteyen
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat