İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Dilekçesi


ASLİYE TİCARET  MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                                  KAYSERİ
  
DOSYA NO                       :          D.İş.
 
İHTİYATİ HACİZ KARARININ
KALDIRILMASINI İSTEYEN
(BORÇLU)                        : 
 
VEKİLİ                             :Av.
 
 
KARŞI TARAF (ALACAKLI)  :
 
VEKİLİ                             :
 
TALEP KONUSU                 :Teminat karşılığında İhtiyati haczin kaldırılmasına karar verilmesi
talebidir.
 
OLAYLAR                          :
1-Alacaklı ………vekili aracılığı ile ………..tarihinde Mahkemenize başvuruda bulunarak…………………kaynaklanan  …………………… alacak için müvekkil aleyhine ihtiyati haciz talebinde bulunmuş ve bu talep Mahkemenizce kabul edilerek ………tarih ve ………D.İş. sayılı kararla ihtiyati haciz kararı verilmiştir.
2-Alınan bu ihtiyati haciz kararına istinaden ………..İcra dairesi ………..Esas sayılı dosya ile müvekkilin ………………………..’ü haciz edilmiştir.
3-Karşı taraf (alacaklı) henüz bu ihtiyati haciz kararına dayanarak (dava açmamıştır)(takip talebinde bulunmamıştır)
4-Borcu masrafları ile birlikte karşılayacak şekilde (parayı depo etmeye)(banka teminat mektubu göstermeye)(Tahvil ,hisse senedi,menkul rehni,gayrimenkul rehni,) hazırız.
 
HUKUKİ SEBEBLER     :H.U.M.K.,İ.İ.K.264,266.maddeler ve sair ilgili mevzuat
 
DELİLLER                  :Mahkemenizin …… D. İş sayılı dosyası,ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile müvekkil aleyhine  verilen ihtiyati haciz kararının açıklanan teminat karşılığında kaldırılmasına karar verilmesini  vekaleten arz ve talep ederim.
 
İhtiyati haczin kaldırılmasını isteyen
vekili
Av.
EKİ           :
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat