TAKİBİN DURDURULMASI İSTEMİ

TEDBİR KARARINDA İCRA TAKİBİ YAPILMAMASI VEYA YAPILACAK TAKİPLERİN DURDURULMASI VEYA İPTALİ HAKKINDA BİR HÜKÜM MEVCUT OLMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 10928
Karar: 2017 / 2313
Karar Tarihi: 21.02.2017

ÖZET: Somut olayda, … Asliye Hukuk Mahkemesi’nce tedbir kararı verildikten sonra alacaklı tarafından borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmış ise de; tedbir kararında, icra takibi yapılmaması veya yapılacak takiplerin durdurulması veya iptali hakkında bir hüküm mevcut olmadığı anlaşıldığından, anılan tedbir kararı gereğince takibin durdurulmasına karar verilemez. O halde, mahkemece, alacaklının şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 89, 206)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından fatura alacaklarına dayalı olarak ilamsız takip başlatıldığı, örnek 7 ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun süresinde icra müdürlüğüne başvurarak, açmış olduğu iflasın ertelenmesi davasında verilen ihtiyati tedbir kararı gereğince takibin durdurulmasını talep ettiği, talebin kabulü ile takibin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının bu kararın kaldırılması talebiyle icra mahkemesine şikayet başvurusunda bulunması üzerine mahkemece, talebin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
… 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/994 E. Sayılı iflasın ertelenmesi davasının 28/09/2015 tarihli tensip zaptının 18. maddesinde verilen tedbir kararı ile “…Davacı şirkete ait işyerlerinde İ.İ.K.nun 206/1 sırasında yazılı alacaklar hariç olmak üzere; İcra Müdürlüklerince yalnızca muhafaza ve fiili haciz, İ.İ.K.nun 89. Mad. gereği haciz ihbarnamesi uygulanmamasına ve ihtiyati haciz işlemi yapılmamasına…” karar verildiği, alacaklının ise 14/10/2015 tarihinde icra takibine başladığı görülmektedir.
Somut olayda, … 2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nce tedbir kararı verildikten sonra alacaklı tarafından borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmış ise de; tedbir kararında, icra takibi yapılmaması veya yapılacak takiplerin durdurulması veya iptali hakkında bir hüküm mevcut olmadığı anlaşıldığından, anılan tedbir kararı gereğince takibin durdurulmasına karar verilemez.
O halde, mahkemece, alacaklının şikayetinin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat