Tahliye Emrine Kiracı Nasıl İtiraz Eder?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Tahliye Emrine Kiracı Nasıl İtiraz Eder?

İlgili Yasa

  1. Müddet ve şekli

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 274- (Değişik: 03.07.1940 – 3890/1 md.) İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.

Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de caridir.

  1. İtirazın kaldırılması:

MADDE 275- (Değişik: 18.02.1965 – 538/112 md.) İtiraz vukuunda kiralayan tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

Tahliye talebi noterlikçe re’sen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edilmiş yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir vesika gösteremezse itiraz kaldırılır.

Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

İtirazın kaldırılması üzerine tahliye ve teslim icra edildikten veya kaldırılma talebi reddolunduktan sonra kiracının veya kirahyanın umumi hükümlere göre mahkemeye müracaat hakları saklıdır.

Mahkemede açılan dâvada icra takibi sırasında inkâr olunan imzanın kendisine ait olduğu anlaşılan kiracı veya kiralayan yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahkûm edilir.

Tahliye Emrine Kiracının İtirazı Açıklama

Kiracı itiraz etmek isterse, tahliye emrinin kendisine tebliğ gününden itibaren (7) gün içinde dilekçe ile itirazını yapmalıdır. Sözlü itirazda bulunduğu takdirde İcra Dairesinde tutanak düzenlenip kiracı tarafından imzalanmalıdır.

Kiracının yaptığı itiraz tahliye takibini durduracaktır.

Bu itirazın kaldırılmasını kiralayan İcra Tetkik Merciinden isteyebilecektir.

Tahliye isteği;

  1. Noterlikçe düzenlenen,
  2. Tarih ve imzası noterlikçe tasdik edilen,
  3. imzası kabul (ikrar) olunmuş,

sözleşmeye dayanmakta ise, kiracının itirazı kaldırılacaktır. Şu kadar ki; kiracı:

  1. Kiranın yenilendiğine,
  2. Kiranın uzatıldığına,

dair aynı kuvvetle ve nitelikte bir belge gösterirse itirazının kaldırılması istemi reddolunacaktır. Bu belgeyi gösteremezse itiraz kaldırılacaktır.

İtirazın kaldırılması üzerine tahliye ve teslim yerine getirildikten veya itirazın kaldırılması istemi reddolunduktan sonra kiracı veya kiralayan genel mahkemede dâva’açma hakları bulunacaktır. Mahkemede açılan dâvada icra takibi sırasında inkâr olunan imzanın kendisine ait olduğu anlaşılan kiracı yahut kiralayan 100 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezasıyla cezalandırılacaklardır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat