Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Ceza Hukukunda Suçların İçtimaı Nedir?

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 272- Mukavelename ile kiralanan bir gayrimenkulun müddeti bittikten bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebilir.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle gayrimenkulun onbeş gün içinde tahliye ve teslimini emreder.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve ikametgâhları ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılır.

MADDE 273- Müddeti içinde itiraz olunmaz veya itiraz kaldırılırsa kiralanan gayrimenkul müddetin hitamında zorla tahliye ve kirahyana teslim olunur. Ancak, tahliye emrindeki müddetin geçmesi lâzımdır.

Tahliye edilecek yerde kiralayana  ait  olmayan  eşya  bulunursa 26   ma maddenin hükmü kıyas yol ile tatbik olunur.

MADDE 274- İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye enirinin tebliğinde itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.

Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.

63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de câridir.

MADDE   275-   İtiraz   vukuunda   kiralayan   tetkik   merciinden   itiran» kaldırılmasını istiyebilir.

Tahliye talebi noterlikçe re’sen tanzim veya tarih ve imzası tasdik edil—-i yahut ikrar olunmuş bir mukaveleye müstenit olup da kiracı kirana yenilendiğine veya uzatıldığına dair aynı kuvvet ve mahiyette bir i gösteremezse itiraz kaldırılır.

Aksi takdirde itirazın kaldırılması talebi reddolunur.

İtirazın kaldırılması üzerine ahliye ve teslim icra edildikten veya kaldı talebi reddolunduktan sonra kiracının veya kiralıyanın umumi hükümlere z: mahkemeye müracaat hakları saklıdır.

Mahkemede açılan  dâvada, icra takibi sırasında inkâr  olunan iı kendisine ait olduğu anlaşılan kiracı veya kiralayan 100 bin liradan 500 bâ liraya kadar para cezasına mahkûm edilir.

MADDE 276- Tahliyesi istenen yerde kiracıdan başka bir şahıs bulunur -t işgalde haklı olduğuna dair resmî bir vesika gösteremezse derhal tahliye olunur.

Şu kadar ki, bu şahıs resmî bir vesika gösterememekle beraber daireye ibraz olunan mukavele tarihinden evvelki bir zamandan beri orayı işgal etmekle bulunduğunu beyan eder ve bu beyanı icra memuru tarafından yapılacak tahkikatla teayyüt ederse memur, tahliyeyi tehirle üç gün  keyfiyeti tetkik merciine bildirir.

Merci, tarafları dinliyerek icabına göre tahliyeyi emreder veya taraflarım birinin yedi gün içinde mahkemeye müracaat etmesi lüzumuna karar verir. Bm müddet içinde mahkemeye müracaat edilirse, davanın neticesine göre hırtın olunur. 36 inci madde hükümleri burada da uygulanır. Dâva etmeyen taraf iddiasından vaz geçmiş sayılır.

Borçlunun nesep ve sebepten usul ve füruu, karı ve kocası, ikinci dereceyi kadar kan ve sihri hısımları ve iş ortakları ile borçluya tebaan mecuriı oturdukları anlaşılan diğer şahıslar, bu madde hükmünün tatbikinde şahıs sayılmazlar.

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Açıklama

(Sözleşme) Kontrato ile kiralanan taşınmazın kira süresi sona erdikten itibaren bir ay içinde kiralayan, İcra müdürlüğünden kiracının taşınmazı boşaltmasmı isteyebilir.

İcra müdürlüğünce, kiracıya (Örnek 56) boşaltma (tahliye) emri bildirilecektir. Bu boşaltma emrinde, taşınmazın 15 gün içinde boşaltılması, kiranın yenilendiği veya uzatıldığına dair itirazın 7 gün içinde yapılması tersi halinde taşınmazı kendiliğinden boşaltmazsa zorla çıkarılacağı da gösterilecektir.

Süresinde itiraz olunmaz yahut da itiraz Tetkik Merciince kaldırılırsa, kiralanan boşaltma emrinde açıklanan taşınmaz boşaltma emrindeki sürenin sonunda zorla boşaltılır ve kiralayana verilir.

275 inci madde, kiracının itirazının kaldırılması isteklerinin Tetkik Merciinde inceleneceğini açıklamaktadır. İtiraz reddolunur veya kaldırılırsa taraflar genel mahkemelere başvurabilirler.

Boşaltılması istenen taşınmazda kiracıdan başka kişiler de varsa, bu kişiler icra müdürlüğüne verilen sözleşme gününden önceki bir zamandan beri kiralananı kullandıklarını bildirirlerse icra müdürlüğü boşaltmayı geriye bırakır ve 3 gün içinde durumu İcra Tetkik Merciine bildirir.

İcra Tetkik Merci tarafları çağırarak dinler duruma göre boşaltma kararı verir. Gerekirse taraflardan birisinin 7 gün içinde genel mahkemeye başvurmasına karar verir. Süresinde dava açmayan taraf isteğinden vazgeçmiş sayılır.

Kimlerin üçüncü kişi sayılamıyacağı 276 ncı maddenin son fıkrasında açıklanmıştır. Bu kişiler taşınmazda bulunsalar da üçüncü kişi olarak kabul edilemezler.

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Görevli Mahkeme

 1. İcra Tetkik Mercii (kiracının itirazının kaldırılması isteğinde)
 2. Taşınmazın değerine göre, Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesi (genel hükümlere göre dava açılması gereken hallerde)

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Yetkili Mahkeme

 1. Taşınmazın bulunduğu yer Tetkik Mercii (itirazın kaldırılmasında)
 2. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi (mahkemeye dava açıldığı takdirde)

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Davacı

 1. Kiracı itiraz etmişse, itirazın kaldırılmasını isteyen, kiralayan (Tetkik Merciindeki istekler için)
 2. Kiracı veya kiralayan yahut üçüncü kiçi (taşınmazda bulunan) (mahkemeye açılacak davalarda)

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Dâvâlı

 1. Tetkik Merciinde itirazın kaldırılması isteklerinde kiracı,
 2. Mahkemede açılacak davalarda davacı kiracı ise. davalı kiralayandır. Davacı kiralayan ise, davalı kiracıdır. Ayrıca, üçüncü kişi davacı ise, dâvâlı kiralayan veya kiracıdır. Kiralayan davacı ise, üçüncü kişi davalıdır. Davanın durumuna göre, taraflar davacı ve dâvâlı olacaklardır. (Örneğin; elatmanuı önlenmesi, boşaltma vs. dâvaları gibi).

İtirazın Kaldırılması Koşulları

 1. Kiracı icra takibine süresinde itiraz etmiş olmalı,
 2. Kiralananın boşaltılması isteği noterlikçe düzenlenmiş veya gün ve imzası onanmış yahut da kabul edilmiş bir sözleşmeye dayanmalı.

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Mahkemeye Dâva Açma Koşulları

 1. İtirazın kaldırılması isteği Tetkik Merciinde reddolunmalı,
 2. Kiracının itirazının kaldırılmasına Tetkik Merciince karar verilmeli ve taşınmaz boşaltılmalı, kiralayana teslim edilmiş bulunmalı.

Tahliye Ve Tahliye Emrine İtiraz Ve İtirazın Kaldırılması Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Kiracının itirazının kaldırılması Tetkik Merciinde incelenir.
 2. Tetkik Mercii, icra takip dosyasını getirtecektir.
 3. Tetkik Merciinde basit yargılama usulü uygulanacaktır.
 4. Kiracının itirazının süresinde olup olmadığı araştırılacaktır.
 5. Kiralananın boşaltılması isteği, Noterlikçe doğrudan doğruya düzenlenmiş veya günü ve imzası onanmış yahut kabul (ikrar) olunmuş, bir sözleşmeye (kontratoya) dayanıp dayanmadığı tespit olunacak. Zira, resmî olmayan kira sözleşmelerindeki imzaya itiraz Tetkik Merciinde incelenemeyecektir.
 6. Tetkik Mercii imza karşılaştırılması yaptıracak, imzanın kiracıya ait olduğunu saptarsa kiracının itirazını kaldıracaktır.
 7. İtirazın kaldırılması üzerine kiralanandan icra müdürlüğünce, kiracı çıkarılır. Kiralanan kiralayana verilir.
 8. Noterlikçe düzenlenmeyen kira sözleşmesindeki imzaya veya boşaltma edimi (taahhüdü) ne kiracı itiraz etmişse, bu husus Tetkik Merciinde incelenemez. Yani, bu durumda kiralayan kiracının itirazının kaldırılmasını Tetkik Merciinden isteyemez. Genel Mahkemede dava açması gerekir. (Tahliye) boşaltma davası, elatmanuı önlenmesi davası vs. gibi.
 9. Tetkik Merciince üçüncü kişinin bildirimi yerinde görülürse, 7 gün içinde ilgili mahkemeye taraflardan birisinin başvurması kararlaştırılacaktır. Bu süre içinde genel mahkemeye dava açılırsa, açılan davanm sonuna kadar boşaltma bekletilir. Mahkemece basit yargılama usulü uygulanacaktır.
 10. ÜY. 275 inci maddeye göre, Tetkik Merciince itiraz reddolunmuşsa veya itiraz kaldırılmakla kiralanan boşaltılmış ve kiralayana verilmiş ise, kiracmm veya kiralayanın genel mahkemelere genel kurallara göre, dâva açmaları gerekecektir. Açılan dava mahkemede incelenecektir. (Örneğin; boşaltma davasında olduğu gibi.
 11. Noterlikçe düzenlenmiş bir belgeye yani, sözleşmeye dayanmayan boşaltma isteklerine (imza ve edime) itirazm incelenmesi mahkemede olur. İmza karşılaştırılması yaptırılır.
 1. imzanın; reddolunan, itiraz oluna kiracı veya kiralayana ait olduğu saptanırsa, kiracı veya kiralayan 100 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezasına çarptırılır. Bu para cezası tazmini nitelik edir. Cezai niteliği yoktur.
 2. 6570 sayılı Yasanın 7 inci maddesindeki koşullar, mahkemeye açılacak davada da gözönünde tutulacaktır.
 3. Mahkemece, taraflardan delilleri istenecek, bilirkişi incelemesi yaptırılacak, gerekirse keşif de yapılacaktır. (Bu hususta fazla bilgi için İzahlı – İçtihatlı Sulh Hukuk ve Tahliye Davaları ve Tatbikatı adlı kitaplarımızın (tahliye) boşaltma davaları kısmına bakınız.)
 4. Davacı kiralayan ise, açacağı dâva (boşaltma) tahliye davasıdır.
 5. İİY 275 inci ve 276 mcı maddeye göre, mahkemece ; inceleme yapılacaktır.
 1. Davacı üçüncü kişi ise, açacağı dava; elatmanın önlenmesi, anlaşmazlığın
 2. Davacı kiracı ise, yine anlaşmazlığın önlenmesi; edimlerin yerine getirilmesi davası; açacağı dava olacaktır.
 3. Mahkemece verilecek kararlar, tarafları bağlayacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat