SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ

OLUMSUZ SİCİL RAPORUNUN İPTALİ İSTEMİ

SÜRE BİTİMİ NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Süre Bitimi Nedeniyle Tahliye  Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :

…/…/… tarihli kira sözleşmesi …/…/… tarihinde sona erdiğinden sözleşmenin yenilenmeyeceği davalıya… ………(…). Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numarası ile kendisine tebliğ edilen ihtarname ile bildirildiği halde davalı taşınmazı tahliye etmediğinden tahliyesinin sağlanması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Kira sözleşmesi, ihtarname vs.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 367 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen hususlar ile birlikte, duruşma sırasında sunulacak delillerde göz önüne alınarak taşınmazın tahliyesi ile yargılama giderlerinin ve ücreti vekaletin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat