Şufa Davası Karar Düzeltme Dilekçesi

Şufa Davası Karar Düzeltme Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : …/… E., …/… K.

KARAR DÜZELTME

TALEP EDEN DAVACI      : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     :Yapılacak karar düzeltme incelemesi sonucunda yerel Mahkemenin … tarihli hatalı kararının BOZULMASI talebidir. 

AÇIKLAMALAR

1. Yerel Mahkeme … tarihli kararında; “… tapuda hissedar olan kişiler ve onların kiracılarının fiili taksim sureti ile kullanım halinde oldukları, ayrıca davacının davaya konu hisseyi davalıdan önce kendisinin dava dışı E isimli şahsa sattığı sabit olup bu satışta gerek davacı gerekse dava dışı E. fiili kullanıma ve taksime konu dairenin satışını amaçladıklarında tereddüt olmadığından ve davalının da aynı amaçla fiili taksimi sabit olan daireyi mesken olarak aldığı anlaşıldığında bu tür yerlerde şufa hakkının kullanılması hakkın kötüye kullanılması kapsamında değerlendirileceğinden açılan davanın reddine …” şeklinde hüküm oluşturmuştur.

2. Oysaki Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun ….  sayılı kararında “taşınmaza yabancı kişiyi sokmama amacının tahakkuk ettiğinden dolayısıyla artık şufa hakkının amaçsal yönden kullanılmasına gerek olmadığından söz edilemeyeceği” belirtilmiştir.

3. …’deki … m2 taşınmazda ../… hisse davacı A adına, ../… hisse ise davacının eşi D adına kayıtlıyken davacı hissesinden ../… hisseyi dava dışı E’ye satmıştır.

4. Davaya konu ../…payın satım sözleşmesinde alıcı tapu kaydında mevcut şerhi aynen kabul ettiğini ve bu satış sözleşmesinin ifraza imkan vermediğini, yasal gereği yapılmadan bu hisse üzerinde müstakil bir bölünmeye ve yapılaşmaya gidilemeyeceğini, zeminde yer kullanmanın mümkün olmadığını kabul ederek satın almıştır. Dava dışı E bu hisseyi … tarihinde … yevmiye numarasıyla davalı B’ye satmıştır.

5. Söze konu hisse dışında kalan bölümler diğer hisse sahipleri davacı A. ve davacının eşi D’nin kullanımında olup bu yerlerin fiilen hangilerinin davacıya, hangilerinin davacının eşine ait olduğu belirlenmemiştir. Müşterek kullanma bozulmadığından, taşınmaza yabancı kişiyi sokmama amacı tahakkuk etmektedir.

6. Bunların yanında … tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere …Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü … tarihli yazı cevabında dava konusu hissenin de içinde bulunduğu taşınmaz üzerinde yer alan binanın imara uygun olmayan, ruhsatsız ve onaylı projesi olmayan bir yapı olduğu belirtilmiştir. Ruhsatsız ve imara uygun olmayan bir yapıdaki fiili kullanıma dayanarak şufa hakkının kullanılamayacağını ileri sürmek hukuki dayanaktan yoksundur.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK/732, HMK, TBK ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizin re’sen göreceği nedenlerle yapılacak temyiz incelemesi sonucunda hatalı olan Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINI, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)