Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Temyiz Dilekçesi

Off Shore Hesabındaki Paranın Tahsili Temyiz Dilekçesi

DANIŞTAY … DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE

… İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVACI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALILAR                        : 1 (Unvan)

                                                    2. (Unvan)

                                                    3. (Unvan)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : Yerel Mahkeme kararının yapılacak temyiz incelemesi sonucunda BOZULMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil … , … Bankası Off Shore Limited’de … tarihinde … hesap numarası ile … TL’lik bir hesap açtırmıştır. Açılan hesabına para yatırmaya devam etmiş ve hesap … tarihinde kendi iradesi ile kapatılmıştır. Aynı tarihte vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

2. … tarihinde … Bankası’na el konulmuş ve çıkan 5021 sayılı yasada yapılan düzenlemede “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun bankacılık işlemlerini yapma ve mevduat kabul etme iznini kaldırdığı tarihten geriye doğru bir ay içinde, kıyı bankalardaki hesapları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca sağlanan mevduat güvencesi kapsamına almak amacına matuf olarak, bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılan banka dışındaki bir başka banka aracılığıyla ödenmeksizin aktarıldığı tespit edilen hesaplar ile muvazaalı olduğu Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tespit edilen hesaplar için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca herhangi bir ödeme yapılmaz” diyerek müvekkilimin mağduriyetine sebep olmuştur.

3. Anayasa Mahkemesinin… sayılı kararı ile; … günlü, 5021 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan … Bankası A.Ş. Hakkında Tesis Edilecek Bazı İşlemler Hakkında Kanun’un 1. maddesiyle 4969 Sayılı Yasa’nın Geçici 2. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasının son paragrafının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verilmiştir.

4. Anayasa’nın 125. maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm uyarınca idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü tutulmuştur. Buna göre, idarenin hukuka aykırılığı yargı kararıyla saptanmış bir işlemi sonucunda bir hakkın ihlaline neden olması durumunda sorumlu tutulması hukuk devleti ilkesinin gereğidir.

5. Danıştay 13. Dairesinin kararlarına göre, davacının kıyı bankasındaki hesabının, Banka’nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin kaldırılmasından önce, Bankanın yurt içi hesabına aktarılarak mevduat hesabına dönüştürüldüğünün dosyada bulunan mevduat cüzdanı örneğinden anlaşılması ve bu işlemin muvazaalı olduğunun idarece kanıtlanamaması nedeniyle davacının zararının mevduat hesabındaki tutar karşılığı, iptal edilen düzenleyici işlemi tesis eden Bakanlar Kurulu’nu temsilen Başbakanlık ve yasal düzenleme uyarınca tasarruf mevduatını ödemekle yükümlü bulunan Fon tarafından tazmin edilmesi talebinde bulunmuştuk.

6. Müvekkil davacının … Bankasında … tarihinde hesabında olan … TL parasının, işlemiş ve işleyecek tüm faizleri (reeskont avans) ile birlikte tahsili yerine Sayın Mahkeme “TMSF tarafından davacının anaparası tutarının faiziyle birlikte ödeme yapılmak üzere … Bankası A.Ş. Şubesine gönderildiği ve bakılan davanın konusuz kaldığı anlaşılmıştır.” şeklinde hüküm oluşturmuştur. Davacı müvekkilim ilgili banka şubesine giderek parasını çekmek istediyse de kendisine anaparası olan …. TL dışında … TL gibi bir faiz ödemesi teklif edildiğinden ve parayı alabilmesi için her türlü açmış olduğu davalardan feragat ettiğine dair yazı imzalaması istendiğinden müvekkilim parasını alamamıştır. TMSF’ye müracaat ettiyse de kendisine bir yanıt verilmediğinden yasal süresi içinde temyiz hakkını kullanmak gerekmiştir. … yılından bu yana … TL için işlemiş olan faizin … TL gibi cüz’i bir rakam olamayacağı çok açıktır.

HUKUKİ SEBEPLER          : İYUK/12 ; TBK, 5411 s. K ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle yapılacak temyiz incelemesi sonucunda yerel mahkeme kararının BOZULARAK davamızın kabulü ile müvekkil davacının B Bankası hesabında bulunan parasının, işlemiş ve işleyecek tüm faizleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsiline karar verilmesini vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)