NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

İşçilik Alacağı İşe Davet Dilekçesi

İşçilik Alacağı İşe Davet Dilekçesi

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          :İşe davet ile ilgili beyanlarımızın sunulması ile davacının haksız iddialarının reddi gerektiği hakkındaki açıklamalarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Her ne kadar davacı iş akdinin davalı müvekkil tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürmüşse de bu iddiaları gerçek dışıdır. Mevsimlik işçi olan davacının askı süresinin sonunda, davalı müvekkilce yapılan çağrıya rağmen davete icabet etmediği görülmektedir.

2. Dava dilekçesiyle ve dinlenen tanık beyanlarıyla sabit olduğu üzere; davacı, müvekkil şirkette “mevsimlik işçi” statüsünde çalışmıştır. Çalışmanın sadece yılın belirli bir döneminde sürdürüldüğü veya tüm yıl boyunca çalışılmakla birlikte çalışmanın yılın belirli dönemlerinde yoğunlaştığı işyerlerinde yapılan işler mevsimlik iş olarak tanımlanabilir. Söz konusu dönemler işin niteliğine göre uzun veya kısa olabilir. Her zaman aynı miktarda işçi çalıştırmaya elverişli olmayan ve işyerinde yürütülen fa­aliyetin niteliğine göre işçilerin her yıl belirli sürelerde yoğun olarak çalıştıkları ve fakat yılın arta kalan döneminde işçilerin iş sözleşmelerinin ertesi yılın faaliyet dönemi başına kadar askıya alındığı bu işlerin özelliğini, yılın belirli bir döneminde periyodik, düzenli olarak tekrarlanması oluşturur (Süzek, S, İş Hukuku, Beta Basım A.ş. İSTANBUL, 2002, s. 231).

3. Davacının çalışmasının “mevsimlik iş” statüsünde olduğu tartışmasızdır. Mevsimlik işin gereği gibi, her yıl … ayında iş akdi askıya alınan işçiler, gelecek yıl … ayına kadar iş akitleri askıda olduğu için, askı süresince farklı işlerde çalışabilirlerse de, askı süresinin sonunda mevsimlik işverenin çağrısı ile müracaat ederek işe başlamak zorundadırlar. Bu çağrıya rağmen başvuruda bulunmayan işçinin iş akdi devamsızlıktan feshedilmiş olacaktır. 

4. Davacının iş akdi son kez … tarihinde askıya alınmış olup bir sonraki sezon … tarihinde başlayacaktır. Davalı müvekkil şirket tarafından … tarihinde G. Gazetesine “İŞE DAVET” başlığıyla “… yaz turizm sezonunda çalışacak personelin iş başvurularını en geç … tarihine kadar yapmaları gerektiği” ilan edilmiştir.  (Gazetenin ilgili sayfası ektedir)

5. Davacı bu çağrıya rağmen başvuruda bulunmadığı gibi sezon başlangıcından çok önce … tarihinde başka bir işyerinde sürekli işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu durum Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında davacının devamsızlığı anlamında kabul edilmektedir ve işverene devamsızlık sebebiyle fesih hakkı tanınmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklanan nedenlerle davacının iş akdinin davalı müvekkil şirketçe haksız nedenle feshedildiği iddiaları gerçek dışı olup davanın haksız ve dayanaksız olduğu çok açıktır. Bu nedenle de haksız ve hukuki dayanaktan yoksun davanın reddi gerekmektedir.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)