Nafaka Ödememe Şikayet Dilekçesi

Suça Konu Eşyayı Satın Alma Suçu

SANIKLARIN TAŞIDIKLARI KOLİLERDE KAÇAK SİGARA OLDUĞUNU BEYAN ETTİKLERİ – TANIKLARININ DİNLENEREK OLAY YERİNDEKİ EMNİYET GÖREVLİLERİNCE SANIKLARIN SİGARA TAŞIRKEN GÖRÜLÜP GÖRÜLMEDİĞİNİN SORULACAĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 28465
Karar: 2016 / 6777
Karar Tarihi: 03.05.2016

ÖZET: …. tarihli tutanakta, sanıklara evin içerisine taşıdıkları karton kolilerde ne olduğunun sorulduğunun ve sanıkların koliler içerisinde …marka kaçak sigara olduğunu beyan ettiklerinin belirtilmesi karşısında, tutanak tanıklarının dinlenerek olay yerine gelen emniyet görevlilerince sanıkların sigara taşırken görülüp görülmediği ve mülakatta kolilerin içerisinde sigara olduğunu beyan edip etmedikleri hususlarının sorularak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak aksi şekilde hüküm kurulması, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K. )

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
1- Sanık …yönüyle yapılan incelemede;
24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
TCK’nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, sanık hakkında anılan maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın sadece kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nın 322. maddesi uyarınca, hükümden TCK.nın 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümün çıkarılması, yerine “24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E. , 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar gözetilerek, 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,” ifadesinin eklenmesi ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA,
2- Sanık … ve müdafiive …yönüyle yapılan incelemede;
01.06.2011 tarihli tutanakta, sanıklara evin içerisine taşıdıkları karton kolilerde ne olduğunun sorulduğunun ve sanıkların koliler içerisinde …marka kaçak sigara olduğunu beyan ettiklerinin belirtilmesi karşısında, tutanak tanıklarının dinlenerek olay yerine gelen emniyet görevlilerince sanıkların sigara taşırken görülüp görülmediği ve mülakatta kolilerin içerisinde sigara olduğunu beyan edip etmedikleri hususlarının sorularak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun tayin ve tespiti gerekirken eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanık …vemüdafii, ve Sanık …’in temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 03.05.2016 günü oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat