SUÇUN MAĞDURUNUN DOĞRUDAN ESER SAHİPLERİ OLMAYIP TOPLUM OLDUĞU VE SUÇA KONU ESERLERLE İLGİLİ OLARAK ŞİKAYET BULUNMASININDA DURUMU DEĞİŞTİRMEYECEĞİ – ZİNCİRLEME SUÇ HÜKÜMLERİNİN UYGULANACAĞI – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 33440
Karar: 2016 / 17185
Karar Tarihi: 03.05.2016

ÖZET: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizin de benimsediği …. tarih…. Esas …. karar sayılı kararında açıklandığı üzere, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplum olduğu ve suça konu eserlerle ilgili olarak şikayet bulunmasının da durumu değiştirmeyeceği cihetle; sanığın … tarihli eylemi için …tarihli; ….tarihli eylemi için ….tarihli iddianemeler ile kamu davasını açılması ve hukuki kesintinin iddianamenin düzenlenmesiyle gerçekleşeceği gözetildiğinde, eylemlerin zincirleme suç oluşturduğu gözetilerek TCK’nın … maddesi uygulanarak bir kez ceza tayin edilmesi gerekirken, iki eylemden dolayı ayrı ayrı ceza tayin edilmesi, hükmün bozma sebebidir.

(5237 S. K. m. 43, 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K. )

Dava ve Karar: Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-Yargıtay Ceza Genel Kurulunun Dairemizin de benimsediği 08/04/2014 tarih…. Esas …. karar sayılı kararında açıklandığı üzere, bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçlarında suçun mağdurunun doğrudan eser sahipleri olmayıp toplum olduğu ve suça konu eserlerle ilgili olarak şikayet bulunmasının da durumu değiştirmeyeceği cihetle; sanığın 28/04/2009 tarihli eylemi için 02/03/2011 tarihli; 30/05/2009 tarihli eylemi için 02/04/2010 tarihli iddianemeler ile kamu davasını açılması ve hukuki kesintinin iddianamenin düzenlenmesiyle gerçekleşeceği gözetildiğinde, eylemlerin zincirleme suç oluşturduğu gözetilerek TCK’nın 43/1. maddesi uygulanarak bir kez ceza tayin edilmesi gerekirken, iki eylemden dolayı ayrı ayrı ceza tayin edilmesi,
2-Kasıtlı suçtan hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına hükmedilmiş ise de, 24/11/2015 tarih ve….sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve …. E., …. K. sayılı kararı ile anılan maddenin bazı hükümlerinin iptal edilmiş olması nedeniyle yeniden değerlendirme yapılması zorunluluğu,
3-… Esas sayılı dosya yönünden suç tarihi 28/04/2009 olduğu halde gerekçeli karar başlığında 22/04/2009 olarak yazılması,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş ve sanığın temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 03.05.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat