TASARRUFUN İPTALİ DAVASINDA BORCUN MUACCEL OLMA KOŞULU YOKTUR

SUÇ DELİLLERİNİN MAHALLİNDE TESPİTİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

MÜŞTEKİ                             :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

ŞİKAYET

EDİLENLER                         :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Suç Delillerinin Mahallinde Tespiti  Talebidir.
SUÇ                                       :03.03.2004 tarihli 5101 sayılı Kanunla Değişik 5846 sayılı Yasaya Muhalefet
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil, gösterim haklarını satın aldığı televizyon yayınlarını, uydu aracılığı ile, abonelerine emaneten verdiği RECEIVER-DECODER = uydu alıcısı ve şifre çözücü ve üzerinde bulunan ……..Kart ile abonelerin ödediği ücret karşılığında izleme hizmeti vermektedir.

Müvekkilin sadece ……….. Maçları yayımı için ödediği ücret……..Amerikan Dolarıdır.

1.1) Bu hizmeti, çeşitli televizyon kanallarından, fiyatı ve içerikleri farklı yayın paketleri halinde abone tercihine sunmasının yanında, önceden ödeme yapmaksızın, sadece abone tarafından beğenilen filmlerin izlenmesi halinde ücretin ödenmesini sağlayan (PPV- Pay Per View) İzle ve Öde şeklinde düzenlenmiş programlarla da verilmektedir.

İzle ve Öde sisteminde (PPV) mülkiyeti müvekkile ait olan ve abonelere sözleşme sonunda tekrar iade etmek üzere verilen …..ve buna takılı …….. KART ile sağlanmaktadır.Müvekkil tarafından bu düzeneğe film izlenebilmesi için uydudan gönderdiği sinyallerle …… içerisindeki ……..KART’a asgari …… azami ….. milyon TL kullanım kredisi yüklenmektedir. Bu yüklenim işlemi, Kart’ın telefona bağlanması sureti ile takip edilmektedir.

1.2) Kullanım kredisi yüklenmiş sistemi kullanmak isteyen abone, istediği programı izlemek için istediği filmin oynadığı PPV kanalına kişisel şifresini yazarak (OK) tuşuna bastığında istediği filmi izlemeye başlarken programın kullanım bedeli abonenin yüklenmiş olan kredisinden mahsup edilmekte, abonenin faturası çıkarılacağı zaman ise ………..’nun bağlı bulunduğu telefon hattı vasıtası ile üyenin bilgileri merkeze gönderilip fatura çıkartılmaktadır.

  1. Müvekkil , ……… Federasyonu ile anlaşma yaparak ………..oynanan maçların gösterim hakkını 4 yıllığına satın almıştır. ………..gösterim hakkını satın aldığı bu maçları üyelerine ……… TV logosu ile yayın yapan ve ………..paketleri içerisinde bulunan şifreli bir kanaldan vermektedir……..TV logosu ile yayın yapan televizyon kanalı sadece ………üyelerine mahsustur ve İzle Öde (Pay Per View) şeklinde düzenlenmiştir.

Sanıklar …….. Digital kart şifrelerini çözmek veya çözdürmek sureti ile ………. ile sözleşme yapmadan bila bedel ……… kanallarını ve özellikle de maç yayınlarını işyerlerinde müşterilerine izletmektedirler. Kaldı ki aboneler tarafından tarafımıza yapılan müracaatlarda, çok sayıda kayıp ve çalıntı dekoder ile Kart ihbarları bildirilmektedir. Çok sayıda cihaz ve kart çeşitli bahanelerle kullanıcılardan alınmakta ve iade de edilmemektedir.

  1. Bu şekilde kanunsuz yoldan müvekkil ile hiçbir sözleşme yapmadan,…… TV yayınlarını kaçak olarak kullanan sanıklar müvekkili ve ülke ekonomisini büyük zararlara uğratmaktadırlar. Müvekkilin sadece altyapı yatırımları yüz milyon dolarla ölçülmektedir. Havuz sistemi ile futbol klüplerine ödenen paranın azalması, kaçak kullanım ile otaya çıkan vergi ve işgücü kaybı göz önüne alındığında müvekkile ve ülke ekonomisine verilen zararın büyüklüğü de ortaya çıkacaktır. 5101 Sayılı Kanunla değişik 5846 Sayılı Yasanın 80. maddesinde yapılan değişikliğe göre Radyo ve Televizyon Kuruluşları yayınlarının umuma açık yerlerde gösterimine, şifrelerinin çözülmesi ve yayınlarının gösterilmesine izin vermek hususunda münhasıran hak sahibidir. 5101 Sayılı Yasanın 23. maddesinin 5846 Sayılı Yasada yaptığı değişiklik ile anılan yasanın 80. maddesinin 3, 4 ve 5 bentlerine aykırılık teşkil eden bu durumun …/…/… günü saat ..-../.. – .. saatleri arasında oynanacak … maçı esnasında tespiti ile suçları işleyenler, suçun işlenmesine ma’ni olmayan müdür yahut her ne nam veya sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen idare edenle, yönetim kurulu üyeleri, sahibi ve/veya hissedarlarının cezalandırılmasını istemek zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Mahallin keşif icrası sureti ile incelenmesi, her türlü yasal ve takdiri delail.

NETİCE VE TALEP            :  Yukarıda anlatılan nedenler ve takdir edilecek hususlar doğrultusunda;

1) Müvekkilin üyelere sunduğu …… TV yayınlarını şifreleri çözmek yahut çözdürmek suretiyle kaçak olarak müşterilerine sunan işyerlerinde bu durumun …/…/… günü saat ……. – ….saatleri arasında oynanacak ….. maçı esnasında tespiti konusunda müzekkere yazılmasını.

2) Sonuca hızlı ulaşabilmek amacı ile yazılacak müzekkerenin elden takibi için tarafımıza yetki verilmesini,

3) Yukarıda adı ve adresi yazılı işyerlerinde bu suçları işleyenler, suçun işlenmesine mani olmayan müdür yahut her ne nam ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen idare edenler, işletmenin yönetim kurulu üyeleri, sahibi ve/veya hissedarlarının cezalandırılmasını.

Müvekkil………. adına vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla;

Şikayet Eden Vekili
Av.

Eki:

Vekâletname sureti örnek kararlar.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat