SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI DAVASI

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE KANUN YOLU İNCELEMESİ YAPILDIĞI TAKTİRDE TEMYİZ YOLUNUN KAPANIP KAPANMAYACAĞI – DOSYANIN SULH HUKUK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ GEREĞİ

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
15. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 13
Karar: 2016 / 18
Karar Tarihi: 16.11.2016

ÖZET: İstinaf başvurusuna konu dava dosyası hakkında daha önce Z. Asliye Hukuk Mahkemesinin ilamı ile Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiş, görevsizliğe ilişkin hükmün temyiz edilmesi üzerine Yargıtay Hukuk Dairesi tarafından işin esasının incelenerek hükmün onandığı, karar düzeltme isteminin de red edildiği anlaşılmaktadır. İstinaf başvurusuna konu dava dosyası görevsizlik kararı verilen Z. Asliye Hukuk Mahkemesinin devamı niteliğinde olduğundan bu dosyanın Yargıtay Dairesinin incelemesinden geçtiği, görev ile birlikte esasın da incelendiği Bölge Adliye Mahkemesince kanun yolu incelemesi yapıldığı taktirde temyiz yolunun kapanacağı gözetildiğinde HMK.’nun maddesi gereğince ancak temyiz yoluna başvurulabileceği dolayısıyla kanun yolu incelemesi yapması gereken üst mahkemenin temyiz mahkemesi durumundaki Yargıtay olacağı açıktır. Yukarıda açıklandığı üzere Z. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin dava dosyasının daha önce Yargıtay Dairesinin temyiz incelemesinden geçmesi nedeniyle HMK’nun maddesi gereğince Z. Sulh Hukuk Mahkemesinin kararına karşı başvurulan kanun yolu incelemesinin Yargıtay tarafından yapılması gerektiği anlaşıldığından usulüne uygun temyiz dosya gönderme formuda düzenlenerek kanun ile yapılan değişiklik öncesi HUMK. da düzenlenen temyiz hükümlerine göre temyiz incelemesi yapacak olan ilgili Yargıtay Dairesine gönderilmesi hususunda gereği yapılmak üzere dosyanın Z.Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

(6100 S. K. m. 373, Geç. m. 3)

Mahalli mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı sözleşmenin uyarlanması davasına dair karar davalı vekili tarafından süresi içerisinde istinaf kanun yolu başvurusunda bulunmuş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02.10.2014 tarih 2013/766 E. 2014/619 K. sayılı kararı ile Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahislegörevsizlik kararı verilmiş, hüküm Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 11.06.2015 Tarih 2015/374-5860 E. K. sayılı ilamı ile onanmış, 29.12.2015 Tarih 2015/10318-11495 E. K. sayılı ilamı ile karar düzeltme istemi reddedilmiştir. Görevsizlik kararının kesinleşmesi sonucu dosyanın gönderildiği Zonguldak 2.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne karar verilmesi üzerine davalı vekilince süresi içinde istinaf kanun yolu başvurusunda bulunulmuştur.

6100 sayılı HMK’nın Geçici 3/1 maddesinin 1 fıkrasında ” Bölge Adliye Mahkemelerinin 26.09.2004 tarihli 5235 sayılı Adli Yargı ilk Derece mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar 1086 Sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur 2. fıkrasında ise” Bölge Adliye Mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26.09.2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ile 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur” denilmektedir.

Adalet Bakanlığı tarafından 07.11.2011 tarihinde ilan edildiği üzere Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihinde göreve başlamıştır.

İstinaf başvurusuna konu dava dosyası hakkında daha önce Zonguldak 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 02.10.2014 Tarih ve 2013/766 E. 2014/619 K. sayılı ilamı ile Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmiş, görevsizliğe ilişkin hükmün temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 6. Hukuk Dairesi tarafından işin esasının incelenerek hükmün onandığı, karar düzeltme isteminin de red edildiği anlaşılmaktadır. İstinaf başvurusuna konu dava dosyası görevsizlik kararı verilen Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin devamı niteliğinde olduğundan bu dosyanın Yargıtay (6.) Dairesinin incelemesinden geçtiği,görev ile birlikte esasın da incelendiği Bölge Adliye Mahkemesince kanun yolu incelemesi yapıldığı taktirde temyiz yolunun kapanacağı gözetildiğinde HMK.’nun 373/4.ncü maddesi gereğince ancak temyiz yoluna başvurulabileceği dolayısıyla kanun yolu incelemesi yapması gereken üst mahkemenin temyiz mahkemesi durumundaki Yargıtay olacağı açıktır.

Yukarıda açıklandığı üzere Zonguldak 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 04.10.2016 Tarih 2016/62 E-660 K.sayılı dava dosyasının daha önce Yargıtay (6.) Dairesinin temyiz incelemesinden geçmesi nedeniyle HMK’nun 6723 sayılı yasa ile değişik geçici 3/2 maddesi ile HMK’nun 373/4.ncü maddesi gereğince Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.10.2016 tarih ve 2016/62-660 Esas ve Karar sayılı kararına karşı başvurulan kanun yolu incelemesinin Yargıtay tarafından yapılması gerektiği anlaşıldığından usulüne uygun temyiz dosya gönderme formuda düzenlenerek 5236 sayılı kanun ile yapılan değişiklik öncesi 1086 sayılı HUMK. da düzenlenen temyiz hükümlerine göre temyiz incelemesi yapacak olan ilgili Yargıtay (6.) Dairesine gönderilmesi hususunda gereği yapılmak üzere dosyanın Zonguldak 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 16.11.2016 tarihinde tarafların yokluğunda oybirliği ile karar verildi

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...