Sözleşmenin Haksız Feshi Menfi Tespit Dava Dilekçesi

Sözleşmenin Haksız Feshi Menfi Tespit Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : T.C. Sağlık Bakanlığı ile davacı müvekkil arasında imzalanan … tarih, … ihale kayıt numaralı sözleşmenin geçerliliğinin ve davalının haksız fesih nedeniyle talep ettiği … USD karşılığı Türk Lirası tutarında borçlu bulunmadığının tespiti talebidir.

HARCA ESAS DEĞER:

AÇIKLAMALAR

1. Taraflar arasındaki … ihale kayıt numaralı sözleşmenin .. ve şartnamenin … maddesi gereği ürünler hakem laboratuarca uygun bulunduğu ve hakem laboratuar sonuçlarının kesinliği sözleşme taraflarca kabul edildiği halde davalı sözleşmeye aykırı olarak ürünleri uygun bulmayarak sözleşmeyi feshetmiştir.

2. Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanununun Yasak fiil ve davranışlar başlıklı 25. maddesinin (f) bendindeki (Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taah­hüdünü yerine getirmemek) hükmü gereği davalı idare ile davacı müvekkil firma arasında imzalanan … tarihli sözleşmenin 42. maddesinin (b) bendi ve Kanunun 20. maddesine istinaden davalı idarece sözleşmenin feshine karar verilmiştir.

Halbuki taraflarca imzalanan sözleşmenin … maddesinde belirtildiği üzere hakem laboratuarın usulüne uygun olarak verdiği rapor kesindir.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK/72, 4735 S.K. 35 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                 : Taraflar arasındaki … ihale kayıt numaralı sözleşme ve şartname, laboratuvar sonuçları, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarda açıklanan nedenlerle;

T.C. Sağlık Bakanlığı ile davacı müvekkil arasında imzalanan … tarih, … ihale kayıt numaralı sözleşmenin geçerliliğinin ve davalının haksız fesih nedeniyle talep ettiği … USD karşılığı Türk Lirası tutarında borçlu bulunmadığının tespitine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)