Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Sigorta Bedelinin Rücuu Dava Dilekçesi

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Sigorta Bedelinin Rücuu Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası gereğince ödenen … TL’nin … tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tazmini talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. Davalıya ait … plaka sayılı araç müvekkil şirkete … başlangıç tarihli Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta poliçesi ile sigortalıyken … tarihinde yaralamalı ve ölümlü trafik kazasına karışmıştır.

2. Ancak ilgili poliçenin geçerli olabilmesi için, … plakalı otobüsün, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel şartları madde: …’de yer aldığı üzere taşıma yetki belgesine sahip olması gerekmektedir. Davalıya ait aracın taşıma yetki belgesinin olmadığı, Maliye Bakanlığı tarafından kesilmiş … seri numaralı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezası Tutanağı’na istinaden … TL ceza ödediği anlaşılmıştır.

3. Bu kaza ile ilgili … tarihinde müvekkil şirkete müracaatta bulunulmuş ve tedavi ve vefat dosyaları açılmıştır… tarihinde … numaralı tedavi dosyasından … TL ödeme yapılmıştır.

4. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası genel şartlarının “Sigortacının Sigorta Ettirene Rücu Hakkı” başlıklı A-7 maddesi c bendi uyarınca tazminatı gerektiren olay taşımacının yetki belgesi olmadan yapılan taşımalar sonucu meydana gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER        : KTK, TTK/1481 ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                            : Sigorta poliçesi, trafik kazası tutanağı, ödeme belgesi, … numaralı tedavi dosyası, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile ödenen … TL’nin ödeme günü olan … tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tazminine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat