Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

SÖZLEŞMENİN FESHİ VE ÇEKLERİN İADESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Sözleşmenin Feshi ve Çeklerin İadesi Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil…../……./…… tarihinde… .. Firması sahibi davalıdan elektrik malzemeleri yapımında kullanılan….. makinesini …….. Türk Lirası, …..Marka ….. makinesini ……….Türk Lirası ve…..makinesini ……….Türk Lirası olmak üzere diğer makinelerle birlikte……….Türk Lirası peşin, kalanı … adet çekle ödenmek üzere satım sözleşmesi yapmıştır. Fakat daha sonra davalı kalıp adı verilen ve diğer makinelerin çalışmasını sağlayan üç parçayı teslim tarihinden çok sonra göndermiş ve müvekkili maddi olarak kayba uğratmıştır.
  2. Müvekkilin geç de olsa teslim aldığı kalıplar arızalı çıkmış ve müvekkil gereken kablo üretimini yapamamıştır. Bu nedenle ……….. (..). Asliye Hukuk Mahkemesinden kalıp makinelerinin bozuk oluşuna dair ………./…. D.İş sayılı tespit dosyası mevcuttur. Dosyada bilirkişi raporunda aynen “Geçmeli kasaların kalıpları aynı anda, arka arkaya dört parça çıkarması gerekirken birinciden sonra kalıplar plastik akışını sağlayamadığı için diğer kalıplardan çıkan parçalar eksik olarak kalıptan çıkmaktadır. Tünel buat ve geçmeli kasa kalıpları uygun olmadığı için üretime hiçbir katkısı olmadığı gibi, imalatçının yapabileceği ve kazanabileceği maddiyatı da engellemiştir” denilmektedir. İşbu nedenle kendisinden beklenen performans ve verimi sağlamayan kalıpların iadesi ile sözleşme ile borçlu olunmadığı konusunda karar verilmesini talep etmekteyiz.
  3. Davalıdan satın alınan kablo yapım makinelerinin bozuk olması nedeniyle ayıplı ifa söz konusu olduğundan kalan ürünler bakımından sözleşmenin feshi ile satış bedeli kadar davalıya borçlu olunmadığına karar verilmesi ve İcra ve İflas Kanununun 72/2 gereği çeklerin ödenmesi müvekkil açısından telafisi çok zor zarara sebebiyet vereceğinden ve ayrıca dosyada mevcut fatura ve tespit dosyasındaki bilirkişi raporu da göz önünde bulundurularak takdir Sayın Mahkemeniz ait olmak üzere %15 teminat karşılığında dava konusu çekler üzerine ihtiyati tedbir konularak ödemesinin durdurulmasına karar verilmesini talep etme gereği doğmuştur.

DELİLLER                           :  …………. Asliye Hukuk Mahkemesinin ……./….D. İş sayılı tespit dosyası, davalı …  tarafından tanzim edilen faturalar, Vergi levhası, tanık, ilgili her türlü delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Türk Borçlar Kanunu, İcra İflas Kanunu, ilgili mevzuat ve içtihatlar.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda izah edilen ve yargılama sırasında oluşacak durumlar da göz önünde bulundurularak, fazlaya ilişkin haklarımızı saklı kalmak kaydıyla, davanın kabulüne, taraflar arasındaki sözleşmenin feshi ile davalıdan alınan ve bozuk olan üç adet makinenin iadesine, müvekkilin keşide ettiği keşide ve ödeme yeri …..… Bankası olan, …/…/…..  keşide tarihli, …..Türk Lirası bedelli ,… no.lu;  …/…/….. keşide tarihli, ……… Türk Lirası bedelli,…. no.lu ve  …/…/….. keşide tarihli …..Türk Lirası bedelli, … seri numaralı üç adet çek üzerine uygun bulunacak teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı konularak ibraz edildiğinde ödemesinin durdurulmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

EK:   Onanmış Vekaletname Örneği

Fatura

Vergi levhası

Tespit Dosyası

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat