YOKSULLUK NAFAKASI ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇLIK MAAŞI ALAN SORUMLU TUTULAMAZ

SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK NEDENİYLE TAZMİNAT DAVA DİLEKÇESİ

………………………… SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        :Sözleşme şartlarına aykırılık nedeniyle müvekkilin gördüğü zararlar ve muhtemel kazanç kaybı için fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik …… TL maddi tazminatın sözleşmeyle kararlaştırılan………. tarihinden itibaren ticari reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsili talebidir.
AÇIKLAMALAR     :
  • Müvekkil şirket ile davalı arasında ……. … Fuarı, E. için ……… tarihli Stand Tasarım Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmede yer almasına rağmen yerine getirilmeyen eksikliklerin yanında hazırlanan standın güvenlik kurallarına uygun bulunmaması sebebiyle ….Güvenlik Otoriteleri stant üzerine halat bağlamak zorunda kalmış ve bu güvenlik önlemi ve standın eksiklikleri sebebiyle ……. € tutarındaki fatura davacı müvekkilime kesilmiş ve müvekkilimce bu tutar ödenmek zorunda kalınmıştır.

  • Eksik dolu ve güvenlik kurallarına riayet edilmeden, can güvenliğinden yoksun olarak hazırlanan stant sözleşmede belirlenen teslim tarihinde teslim edilmemiştir. ……… tarihinde teslim edilmesi gereken stant tüm bu sayılan eksikliklerle ……….. tarihinde fuarın açılışından sonra davalının halen daha teslim etmemesi üzerine müvekkil tarafından teslim alınmıştır. Davacı müvekkilim karşısında davalı taraftan bir muhatap bulamamış, eksiklikleri kendi çabalarıyla sağlamaya çalışmış,. fuar idaresinde kalmadığı için lcd – dvd oyanatıcı müvekkil tarafından temin edilememiş …… TL harcanarak hazırlatılan tanıtım filmi fuar müşterilere izletilememiştir.

  • Ticari faaliyetini tanıtmak ve yeni müşteriler edinmek adına yapan davacı müvekkil, yurtdışında bir fuara tanıtım amacıyla yatırım yapmış, fuar kirası, stant ücreti, elemanlarının yol, konaklama ve yemek giderleri, fuarda gösterilecek tanıtım filmi, dağıtılacak broşürler gibi birçok harcamada bulunmuş olup, sayılan nedenlerle fuardan beklediği verimi alamamış, ek olarak eksiklikler sebebiyle da zarar etmiştir. Müvekkilin maddi zararları dışında ayrıca muhtemel kazanç kaybı da söz konusudur. Müvekkilin maddi zararları ile muhtemel kazanç kaybının hesaplanmasını mahkemeden talep edilebilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      : HMK, TBK ve her türlü mevzuat.

DELİLLER                         : …….. Tarihli stant tasarım sözleşmesi, stant tasarım projesi, faks yazışmaları, fotoğraflar, ihtarnameler, tutanaklar, Faturalar, dekontlar, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, yemin ve her türlü yasal deliller.

TALEP SONUCU : Yukarda açıklanan nedenlerle;

  • Davamızın kabulüne,
  • Sözleşme şartlarına aykırılık nedeniyle davacı müvekkiliin zararı ve muhtemel kazanç kaybı için fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere şimdilik ……. TL
  • Maddi tazminatın sözleşmede kararlaştırılan ……… tarihinden itibaren ticari reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.

DAVACI VEKILI

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat