Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 251- Ana babasının kanuni mirasçıları ile müddeiumumi, nesebin tashihine muttali oldukları günden itibaren üç ay içinde itiraz edebilirler. Çocuğun, o ana ve babadan olmadığını ispat, davacılara aittir. İtiraz davasının mercii tashih kararının verdiği mahal veya ana ve babanın ikametgahı hakimdir.

MADDE 252 – Nesebi tashih edilen çocuk, ana ve babasına ve bunların hısımlarına karşı ayniyle nesebisahih olan çocuğun hukukunu haizdir, nesebi sahih füruu dahi tashihden müstefit olur:

Tashih; hem ana babanın mukayyet olduğu hem çocuğun doğduğu mahallin nüfus memuruna tebliğ edilir.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası Açıklama

(Nesebin)   soybağının   düzeltilmesini   öğrenen   ilgililer   (yani   ana   babanın mirasçıları, C. Savcısı) düzeltilmeyi öğrendikleri günden itibaren üç ay içinde (nesebin) soybağının düzeltilmesine itiraz edebilirler. Bu itiraz mahkemeye açılacak dava ile olur. Çocuğun, o ana babadan olmadığını ispat dava açana düşer. Yasa koyucu 251 .nci maddeyi kabul etmekle ana babanın mirasçılarını korumak istemiştir. Kamu düzenini ilgilendirdiği için de aynı zamanda C. Savcısına da dava açmak yetkisi  verilmiştir.   Dava  basit yargılama  usulüne  bağlıdır.   Her türlü  delille ispatlanabilir. İtiraz eden, çocuğun o babadan olmadığını ispat edecektir.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası Yetkili Mahkeme

 1. (Nesebin) soybağının düzeltilmesine karar veren mahkeme veya,
 2.  Ana veya babanın konutu mahkemesi.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası  Davacı

 1. Ana babanın yasal mirasçıları,
 2. Savcıları.
 3. Çocuğun vasisi.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası  Davalı

1 – Nesebi düzeltilen çocuk,

 • – Çocuğun anası,
 • – Ana ölmüşse yalnız çocuk,

4- Dava çocuk tarafından açılmışsa, babalığına itiraz edilen kimse ve ana.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası  Dava Açma Koşulları

 1. (Nesebi) soybağı düzeltilen çocuk, o ana babadan doğmamış olmalı,
 2. Ananın başka erkekle zinasından doğmuş olmalı,
 3. Çocuğun babası olmamalı,
 4. Dava, (nesebin) soybağı. düzeltildiğinin öğrenildiği günden itibaren üç ay içinde açılmalıdır.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Dava her türlü delille ispatlanabilir. (Nüfus kaydı, tanık, doktor raporu vs.)
 2. (Nesebi) soybağı düzeltilen çocuğun o ana ve babadan olmadığını davacı ispat
 3. Çocuğun doğum sırasında ananın zina yaptığı, ceza davasiyle, sabit olmuşsa, davanın kabulü gerekecektir.
 4. Davanın üç aylık süre içinde açılıp açılmadığı incelenecek, açılmışsa dava yine Zira, üç a}’lık süre hak düşüren süredir.
 5. Mirasçılar dava açmış ise veraset belgesi istenecektir.
 6. Dava haklı ise itiraz kabul edilecek, (nesebin) soybağınm düzeltilmesinin iptaline karar verilecektir.
 7. Davamn kabulü ile, çocuğun (nesebi) soybağı anaya geçer, yani düzeltilen (nesep) soybağı ortadan kalkar. Çocuk anaya bağlı olur. Onun nüfus kütüğüne ve onun soyadı ve adı ile yazılması gerekir. Bu halde çocuk gayrimeşrudur.
 8. savcısı da davaname ile (nesebin) soybağınm düzeltilmesinin iptali davası açabilir. Davanamede delillerini de gösterecektir. İspat delillerini C. savcısı gösterir.

Soybağının Düzeltilmesine İtiraz Davası Zamanaşımı

Bu tür davalar (nesebin) soybağının düzeltilmesinin öğrenildiği günden itibaren üç aylık bir süre içinde açılır. Bu süre hak düşüren süre olduğundan sürenin geçirilmesi ile dava artık bir daha açılamaz. Açılsa bile dinlenilmez.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat