Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası İlgili Yasa

MEDENİ YASA MADDE 253- Evlat edinme hakkı en az 35 yaşında olup da nesebi sahih füruu bulunmayanlara münhasırdır. Evlat edinen kimsenin evlatlıktan en az on sekiz yaş büyük olması şarttır.

MADDE 254 – Mümeyyiz olan kimse, rızası olmadıkça; evlatlığa alınamaz: Ana babanın veya hakimin muvafakati alınmadıkça mahcur ile küçük, mümeyyiz bile olsalar, evlatlığa alınamazlar.

(3678 Sayılı Yasa ile eklenen)

MADDE 254/a – Kim olduğu veya nerede bulunduğu uzun süreden beri bilinmeyen ya da sürekli temyiz kudretinden yoksun bulunan ana veya babanın rızası aranmaz.

Velayetin kaldırılmasını gerektirecek ölçüde çocuğu ile ilgisiz olan ana veya baba için de aynı hüküm uygulanır.

MADDE 255 – (3678 Sayılı Yase ile değişik) Eşlerden birinin evlat edinmesi veya evlatlık olması diğerinin rızasına bağlıdır. Devamlı olarak temyiz kudretinden mahrum eşin rızası aranmaz. Bu halde hakim, temyiz kudretinden mahrum eşin kanuni mümessilini dinler haklı sebeplerin varlığı halinde talebin kabulüne karar verir.

Bir kimsenin iki kişi tarafından beraberce evlatlığa alınabilmesi ancak karı koca için mümkündür.

MADDE 256 – (3678 Sayılı Yasa ile değişik) Evlat edinme, evlat edinenin oturduğu yer sulh hakiminin fini üzerine yapılacak resmi bir senetle olur ve evlat edinme doğum kütüğüne yazılır.

Hakim evlat edinmeye izin vermeden önce, duruma göre gerekli görebileceği her türlü soruşturmayı kendiliğinden yapar.

Tarafların belirttikleri sebebi haklı bulmadıkça, hakim, evlat edinmeye izin vermez.

MADDE 257 – Evlatlık, kendisini evlatlığa alanın aile ismini taşır ve onun mirasçısı olur. Asıl ailesindeki mirascılığma da halel gelmez. Ana babaya ait hak ve vazifeler, evlat edinen kimseye geçer. Evlat edinme akdinden evvel yapılmış resmi bir senet ile, nesebi sahih çocukların mirasçılık hakkına ve ana babanın çocukların malları üzerindeki haklarına dair olan mevaddı kanuniyeye muhalif hükümler kabul edilebilir.

(2846 Sayılı Yasa ile eklenen ek fıkralar) Karı koca tarafından birlikte evlat edinilen ve mümeyyiz olmayan küçüklerin nüfus kaydında ana, baba adı olarak evlat edinen karı kocanın adları yazılır.

Evlatlığın, miras ve başka haklarının halele uğramaması, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca her iki nüfus kütüğüne evlatlıkla ilgili resmi senedin tarih ve sayısı da kaydedillir.

Evlatlığın, reşit olduktan sonra asıl ana, babasının ismini kullanma hakkı saklıdır.

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.

MADDE 258 – Evlatlık mukavelesi hakkındaki kaidelere riayet şartiyle, evlatlık rabıtası, iki tarafın rızasıyla herzaman kaldırılabilir. Evlatlık rabıtası, muhik sebeplere istinat halinde evlatlığın ve mirasından mahrum bırakacak bir hal hudusunda evlatlık edinen kimsenin talebi üzerine, hakim tarafından dahi ref edilir.

Ref evlatlık rabıtasının istikbale ait bütün hükümlerini izale eder ve kat’idir.

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Açıklama

Çocuğu olmayanlar veya evli bulunmayanlar, Medeni Yasamızın yukarıda yazılı raddelerinde açıklandığı üzere, konutları Sulh Hukuk Hakiminin izniyle noterde yapacakları evlat edinme senediyle herhangi bir kişiyi evlat edinebilirler. Ancak, r’.at edinen 35 yaşını bitirmiş ve evlat edinilenle aralarında en az 18 yaş fark bulunmuş olmalıdır. Yasa koyucu, evlat edinme hükümlerini kabulle, çocuğu olmayanların çocuk sahibi olmalarını böylece mümkün kılmıştır. Ancak, evlat edinme sözleşmesinin iptali evlat edinme koşullarının bulunmaması nedeniyle, dava edilebilir. Sözleşmenin iptali davaları Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecektir. Dava basit yargılama usulüne bağlıdır. Duruşma açılarak taraflar çağrılır, diyecekleri sorulur

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Yetkili Mahkeme

 1. Evlat edinen kişi veya kişilerin konutları (ikametgahı) mahkemesi, veya;
 2. Evlat edinilenin konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Davacı

1 – Evlat edinen kimse. 2 – Evlat edinen karı ve koca;

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Davalı

1 – Evlat edinilen yani evlatlık. 2 – Evlat edinilen kimse ergin değilse, velisi veya vasisi.

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Dava Açma Koşulları

1 – Evlat edinen 35 yaşından küçük olmalı,

 • – Evlat edinen, evlat edinilecekten en az 18 yaş büyük olmamalı,
 • – Evlat edinenin (nesebi) soybağı sahih çocuğu (furuu) bulunmalı,
 • – Evlat edinilecek ergin ise, izni alınmamış olmalı,
 1. Evlat edinilecek mümeyyiz olsa bile, kısıtlı veya küçük ise ana babası veya hakim izni alınmış bulunmamalı,
 2. Evlat edinen koca ise, karısı kocanın bu evlat edinmesine izin vermemiş olmalı,
 3. Karı kocamn aynı kişiyi evlat edinmek istememeleri (zira bir kimsenin iki kişi tarafından beraberce evlatlığa alınabilmesi yasaya göre karı koca için mümkün görülmektedir.)
 4. Evlat edinilen, evlat edinene karşı ağır kusur işlemeli.
 5. Evlat edinenin, sağ çocuğu veya çocukları bulunmalı.

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Dava basit yargılama usulü ile görülür.
 2. Evlat edinilen ergin veya mümeyyiz değilse ana, baba veya vasisi davalı olacaktır.
 3. Evlat edinilen küçük ise yani ergin değilse, ana babası veya bunlar yoksa ve fakat yasal temsilcisi varsa onlar davada davalı olacaklar. Yani bu kişiler mahkemede dinlenecektir.
 4. Nüfus kayıtları getirtilir, evlat edinenin (nesebi) soybağı sahih çocukları bulunup bulunmadığı, araştırılır, 35 yaşını bitirmiş olup olmadığı tesbit edilir. Evlat edinilen (evlat)lığın yaşıyla, evlat edinenin yaşı arasında en az 18 yaş fark olacaktır, (yani evlat edinen hem 35 yaşını bitirecek ve hem de evlat edineceği kimselerden 18 yaş büyük bulunacaktır.)
 5. Karı kocadan biri evlat ediniyorsa diğeri çağrılarak izin verip vermediği sorulacak, muvafakati yoksa, sözleşme iptal edilecektir.
 6. Evlat edinen iki şahıs ise, bunların karı koca olup olmadığı incelenecektir. Kan koca değillerse yine evlat edinme sözleşmesi iptal edilecektir. Zira, bir kişi iki kişi tarafından evlat edinilemez. Bunun ayrıcası karı kocadır.
 7. Dava her türlü delille ispatlanabilir, (nüfus kaydı, tanık, vs.)
 8. Mahkeme yasal koşulları tamam olmadığı takdirde evlat edinme sözleşmesini iptal edecektir.
 9. Medeni Yasamızın kabulünden önceki Hukukta evlat edinme müessesesi yoktur. Evlat edinme Yasamızda kabul edilmiş bir müessesedir. Evlatlık, evlat edinene karşı ağır kusur işlemişse, görevlerini yerine getirmemişse, evlat edinen hata, hile ile evlat edinmişse, evlat edinme sözleşmesi iptal edilecektir.
 10. Evlat edinenin çocuğu olmaması gereklidir. Çocuğu varken evlat edinenin Evlatlık sözleşmesi iptal edilecektir.

Evlat Edinme Sözleşmesinin İptali Davası Evlat Edinmenin Hükmü

 1. Evlat edinilen (evlatlık), evlat edinenin aile ismini (soyadını) alır.
 2. Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur.
 3. Asıl ailesinde mirasçılığı da devam eder.
 4. Ana babaya ait hak ve görevler, evlat edinen kimseye geçer. (Örneğin: Evlatlık ergin olmadığı takdirde, evlat edinenin velayeti altına geçmesi gibi).
 5. Evlat edinmenin hükmü hakkında Medeni Yasanın 257.nci maddesi gerekli açıklama yapmaktadır.
 6. Evlat edinme sözleşmesi iptal edilince evlatlık, eski soyadını alır, asıl ailesi nüfusuna döner, evlaf edinenle hiçbir ilişiği kalmaz.
CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat