Çocuğun Korunmasında Hakimin Aldığı Önlemler Nelerdir?

Çocuğun Korunmasında Hakimin Aldığı Önlemler Nelerdir?

MEDENİ YASA MADDE 272- Ana ve baba, vazitelerini ifa etmedikleri takdirde hakim çocuğun himayesi için muktazi tedbirleri ittihaz ile mükelleftir.

MADDE 273 – Çocuğun, bedeni veya fikri tekamülü tehlikede bulunur veya çocuk manen metruk bir halde kalırsa, hakim, çocuğu ana ve babadan alarak bir aile nezdine veya bir müesseseye yerleştirebilir. Çocuk, şirretliği hasebiyle ana ve babanın emirlerine karşı gelmekte temerrüt ederse, müessir başka bir ıslah çaresi bulunmadığı takdirde, aynı tedbirler, ana babanın talebi üzerine hakim tarafından ittihaz edilir. Bu tedbirlerin iltizam ettiği mesarif ana baba ile çocuk tediyen aciz iseler, Devletçe tesviye olunur. Nafakaya müteallik hükümler bakidir.

MADDE 278 – Ana baba, velayetleri devam ettikçe çocuğun mallarını idare ederler. Hesap ve teminat vermezler. Ana babanın vazifelerini yapmadıkları takdirde, Hakim müdahale eder.

MADE 285 – Ana baba, idare ve intifa haklarının kendilerine yüklediği vazifeleri yapmadıkları surette; hakim, çocuğun menfaatini muhafaza için muktazi tedbirleri ittihaz eder.

Çocuğun malları tehlikeye düşerse hakim, vasiler üzerinde haiz olduğu murakabeyi ana baba hakkında tatbik veya onlardan teminat talep ve çocuğun menfaatini korumak için kayyım da tayin edilir.

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU YASASI

Korunma Kararı

MADDE 22- Korunmaya muhtaç çocukların reşit oluncaya kadar bu kanun hükümlerine göre kurumca kurulan sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp yetiştirilmeleri ve bir meslek sahibi edilmeleri hususundaki gerekli tedbir kararı yetkili ve görevli mahkemece alınır. Bu karar için gerekli belgeler kurumca düzenlenir ve ilgili mahkemeye gönderilir.

Haklarında derhal korunma tedbiri alınmasında zorunluluk görülen çocuklar mahkeme kararı alınıncaya kadar, bu kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda veya aile yanında mahalli mülki amirin onayı alınmak suretiyle bakım altına alınır.

Koruyucu Aile

MADDE 23 – Mahkemece korunma kararı alman korunmaya muhtaç çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi bu kanuna göre kurulmuş kuruluşlarda olduğu kadar kurumun denetim ve gözetiminde bir “koruyucu aile” tarafından da yerine getirilebilir. Koruyucu aile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini gönüllü olarak üstlenebileceği gibi kurumca tespit edilecek ve ödenecek bir ücret karşılığında da yapabilir.

Koruyucu ailelerin seçimine, çocukla ilgili sorumluluklarına kurumla olan ilişkilerine, hizmetin işleyişine ve aileye bu hizmeti karşılığı ödenecek ücrete ilişkin esaslar bir yönetmelikle düzenlenir.

Korunma Kararının Süresi ve kaldırılması

MADDE 24 – Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder. Ancak bu karar, korunma kararma neden olan şartların ortadan kalkması halinde kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit olduktan sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar verilebilir. Reşit olduktan sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır.

  1. a) 18 yaşını tamamlamış olan korunmaya muhtaç çocuklardan;
  2. Orta öğrenime devam edenlerin 20 yaşma kadar
  3. Yüksek öğrenime devam edenlerin 25 yaşına kadar korunma kararları uzatılabilir.
  4. b) Öğrenime devam etmeyen 18 yaşını doldurmuş çocukların bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması amacıyla 20 yaşına kadar korunma kararı uzatılabilir. .

Bunlardan korunma kararı kalkmış, ancak tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda bulunan bu çocukları, kurumca himaye olunur. Bu çocukların emek karşılığı iaşe, ibade ve harçlıkları kurumca karşılanmak kaydiyle kurum hizmetlerinde çalışmaları da sağlanabilir.

Bedensel, zihinsel ve ruhsal sakatlıkları nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda bulunan ve çalışmaktan aciz olan çocukların korunma kararı uzatılır.

Korunma kararı kalkan çocukların kurumla ilişkilerinin devamı sağlanır, bu çocuklara gerektiğinde imkanlar ölçüsünde kurumca yardımcı olunur.

Cezai Sorumluluk

MADDE 27 – Bu kanun kapsamına giren sosyal hizmet kuruluşlarında muhafaza ve bakımlarına terkedilen şahıslara karşı herhangi bir suç işleyen kuruluş görevlileri hakkında, bu suç nedeniyle genel hükümlere göre verilecek muvakkat hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezaları üçtebir oranında artırılarak hükmolunur.

Çocuğun Korunmasında Hakimin Aldığı Önlemler Açıklama

Gerek Medeni Yasamız, gerekse Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasası çocukların korunması ile ilgili hükümlar öngörmüştür. Ana baba görevlerini yerine getirmedikleri veya savsakladıkları takdirde. Hakim işe müdahale ederek çocuk için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler yasada sayılmamıştır. Ancak, halin gerektiği hususları hakim gözönünde tutacaktır. Çocuğun bir koruma veya yetiştirme yurduna konulmasına karar verebileceği gibi çocuğa bir kayyum atanması yoluna da gidebilecektir. Bundan başka, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasasının 22 ve devam eden maddelerinde de belirtildiği gibi, korunmaya muhtaç çocukların ergin (yani 18 yaşını bitirinceye kadar) oluncaya kadar Çocuk Esirgeme Kurumunca kurulmuş sosyal hizmet kuruluşlarında bakılıp, gözetilmek, yetiştirilmek ve bir san’atı meslek edinmeleri için gerekli karar mahkemece verilecektir. Yetkili mahkeme, konut mahkemesi; görevli mahkeme ise, kesin kes Asliye Hukuk Mahkemesidir. 6972 Sayılı Yasa yürürlükten kalktığı için 2828 sayılı yasanın 22/l.nci maddesi uyarınca Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından alınmaktadır. Ayrıca, çocuk mahkemesi olan yerlerde ise çocuk mahkemeleri görevli olacaklardır.

Mahkemece, korunmaya muhtaç çocuk; Çocuk Esirgeme Kurumunca kurulmuş sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ve gözetimi ve yetiştirilmesi kararı verilebileceği gibi, koruyucu aile yanma da konulması yoluna gidilebilecektir. Bu takdirde Çocuk Esirgeme Kurumunun gözetimi koruyucu aile üzerinde olacaktır. Korunma kararı çocuğun ergin (reşit) olmasına kadar devam eder. Ancak bunun istisnaları 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yasasının 24.ncü maddesinde açıklanmıştır. Açıklanan bu koşulların mevcudiyeti halinde mahkeme çocuk ergin (reşit) olmadan da korunma kararı mahkemece kaldırılabilecektir. Bunun gibi çocuk ergin (reşit) olduktan sonra rla rızası alınmak suretiyle korunma kararının devamına karar verilebilecektir.

Uygulamada genellikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu İl (ilçe) Sosyal Hizmetler müdürlüğü istek niteliğinde bir yazı ile korunma kararı verilmesi (veya alınmış korunma kararının kaldırılması) için o yer Asliye Hukuk Mahkemesine bu yolda düzenlenen soruşturma tutanaklarını kapsayan evrakı göndermekte, bu yazıya çocuğun fakir, ana ve babasının taşınmazları ve taşınırlarını (örneğin; tapu. nüfus, zabıta yazıları, muhtarlık vesair bildirimleri) ekleyerek göndermektedir. Mahkemece de inceleme yapılmakta ve evrak üzerinde karar verilmektedir. Karar örnekleri işin niteliği yönünden konunun sonunda gösterilmiştir.

Gözönünde tutulacak en önemli husus; korunmaya muhtaç çocuğun korunma kararı alınması kapsamında olup olmadığıdır. Mahkemenin bu tür kararları ile aile düzeninde ve toplumda geleceğin güvencesi iyi nesil yetiştirilebilinmesi bakımından çok önemlidir.

Çocuğun Korunmasında Hakimin Aldığı Önlemler Gözönünde Tutulacak Hususlar

Ana, baba yönetim ve kullanım haklarının kendilerine yüklediği görevleri yapmadıkları yani çocuğun mallarını iyi yönetmedikleri takdirde, Asliye Hukuk Hakimi; çocuğun yararlarını (menfaatini) korumak için gereken önlemleri alacaktır. Bu önlemler; ana ve babadan güvence (teminat) istemek biçiminde olduğu gibi, çocuğun mallarının ‘korunması için kayyım atamak biçiminde de olabilir. Atanacak kayyım aracılığı ile çocuğun malları yönetilir. Bu yönetme çocuğun ergin olmasına kadar devanı edebilir. Yasa koyucunun amacı, çocuğun mallarını korumaktır. Çocuğun büyük ana veya büyük babası tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinden gerekli önlem için istekte bulurlulabileceği gibi, çocuğun yakınları da isteği ileri sürebilirler. Mahkemece gözönünde tutulacak husus çocuğun mallarının tehlikeyle karşı karşıya kalması yani mallarının noksanlaşması, çocuğun zararına kaybolması hususunun tespitidir. Ancak, çocuk mahkemesi olan yerlerde bu görev bu mahkemelere aittir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat