İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ALACAKLARI İLE ÇALIŞILAN SÜRELER İÇERİSİNDE SİGORTALI OLARAK ÇALIŞMANIN TESPİTİ İÇİN DAVA AÇILDIĞI – MAHKEMECE İHYA DAVASI AÇMAK İÇİN SÜRE VERİLDİĞİ – DAVANIN KABULÜ

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 3150
Karar: 2016 / 3856
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat alacakları ile çalıştığı süreler içerisinde sigortalı olarak çalıştığının tespiti için ………. İş Mahkemesi’nin 2013/27 Esas sayılı dosyasında dava açtığını, davalı şirketin hukuka aykırı bir şekilde tasfiye işlemlerini sonlandırmış olduğunun öğrenildiğini, mahkemece ihya davası açmak için süre verildiğini ileri sürerek, davalı şirketin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tasfiye memuru vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.

(6102 S. K. m. 536, 542)

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada ………. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 15/07/2014 gün ve 2014/71 – 2014/243 sayılı kararı onayan Daire’nin 03/12/2014 gün ve 2014/17654 – 2014/18897 sayılı kararı aleyhinde davalı tasfiye memuru vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği de anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat alacakları ile çalıştığı süreler içerisinde sigortalı olarak çalıştığının tespiti için ………. İş Mahkemesi’nin 2013/27 Esas sayılı dosyasında dava açtığını, davalı şirketin hukuka aykırı bir şekilde tasfiye işlemlerini sonlandırmış olduğunun öğrenildiğini, mahkemece ihya davası açmak için süre verildiğini ileri sürerek, davalı şirketin ihyasına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı tasfiye memuru vekilinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.

Bu kez davalı tasfiye memuru vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre, davalı tasfiye memuru vekilinin HUMK’nın 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı tasfiye memuru vekilinin karar düzeltme isteğinin HUMK’nın 442. maddesi gereğince reddine, alınması gereken 60,80 TL karar düzeltme harcı peşin ödenmiş olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına, 3506 sayılı Yasa ile değiştirilen HUMK’nın 442/3. maddesi hükmü uyarınca, takdiren 265,00 TL para cezasının karar düzeltilmesini isteyenden alınarak Hazine’ye gelir kaydedilmesine, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...