MAHKEMECE BİRLEŞEN DOSYA İLE İLGİLİ KARAR VERİLMEK ÜZERE HÜKMÜN SALT BU NEDENLE DAVALI KARŞI DAVACI YARARINA BOZULMASINA KARAR VERMEK GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
11.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 7809
Karar: 2016 / 3831
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Asıl dava, haksız rekabetin tespiti ve hükmün ilanı, karşı dava ise davacı yanın ……….logolu platformda davalı şirket kanallarını taşıma yükümlülüğü bulunduğunun tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiş ise de; ……..Fikri Sınai Haklar Mahkemesinin … esas sayısında kayıtlı, işbu davadaki davacılar tarafından davalı aleyhine aynı eylemler nedeniyle açıldığı anlaşılan davanın işbu dava ile HMK. maddesi hükmünce irtibat nedeniyle birleştirildiği dosya kapsamından anlaşılmakta olup, mahkemece birleşen dosya ile ilgili karar verilmek üzere hükmün salt bu nedenle davalı/karşı davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Bozma neden ve şekline göre davalı/ karşı davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir. Hükmün bozulması gerekmiştir.

(6102 S. K. m. 55) (6100 S. K. m. 166)

Dava: Taraflar arasında görülen davada …….. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 26/12/2014 tarih ve 2013/397-2014/619 sayılı kararın duruşmalı olarak incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenmiş olup, duruşma için belirlenen 05/04/2016 günü hazır bulunan davacılar-karşı davalılar vekili Av. T.. T.. ile davalı-karşı davacı vekili Av. ……. dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakıldı. Tetkik Hakimi …………tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacılar vekili, taraflar arasında uydu dağıtım sözleşmeleri ve buna bağlı olarak ek sözleşmelerin imzalandığını, sözleşmelerin usulünce fesh edildiğini, usulüne uygun feshe rağmen davalının ………abonelerini ve kamuoyunu yanlış yönlendirdiğini, davalının kötüleme vb. suretlerle haksız rekabet teşkil edecek eylemlerde bulunduğunu ileri sürerek, davalının eyleminin haksız rekabet olduğunun tespitine ve hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili şirketin ……. platformundan çıkarılmasının usul ve yasaya uygunluğundan bahsetmeye olanak bulunmadığını, davacıların ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak ayrımcılık yaptıklarını, davacı tarafından müvekkilinin haksız rekabet teşkil ettiği iddia edilen beyanların hukuka aykırı olmadıklarını, zira 6112 sayılı Kanun ve RTÜK Uydu Yayın Yönetmeliği hükümleri dairesinde uydu platformlarının eşitliğe aykırı her türlü davranıştan kaçınmaları ve ayrımcı uygulama tesis etmemelerinin yasal bir zorunluk olduğunu, müvekkili şirketin hiçbir zaman ……….platformunu kötülemediğini savunarak, asıl davanın reddini savunmuş, karşı davada ise, davacıların müvekkili şirket kanallarını tek taraflı olarak platformdan çıkarma hak ve yetkilerinin bulunmadığını, aksi halde müvekkili şirketin ekonomik mahvına neden olunacağını iddia ederek, davacıların sahibi bulunduğu ………. platformunda müvekkili şirket kanallarını taşımakla yükümlü olduklarının tespitini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, dava konusu ifadelerin bilgilendirme sınırını aştığı, beyanların davacı/karşı davalıları tarafların sözleşme kapsamında dahilinde beraber elde ettikleri müşteri portföyüne el koymakla suçladığı, yayınlanan ifadelerin 6102 sayılı TTK’nun 55/1-a-1 maddesinde tanımlanan, başkalarının faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötüleme kapsamında olduğu, yasada tanımlanan haksız rekabeti oluşturduğu, yanlar arasındaki sözleşmenin haksız olarak feshinden söz edilemeyeceği, başkaca platform işletmecilerinin bulunması sebebiyle davacı yanın tekel niteliğinde bir hizmet sunduğundan söz edilemeyeceği, nihayet sözleşmenin belirlenen koşullarda feshedilmesinin yasal olduğu, karşı davacının sözleşmenin sona ermesine rağmen aynı koşullarda sahibi olduğu kanalların davacıya ait platformda taşınması yükümlülüğünün tespitini dava konusu yaptığı, bu istemin tespit davasına konu edilemeyeceği, mahkemenin bu konuda görevli olmadığı gerekçesiyle asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davalı/karşı davacı vekili temyiz etmiştir.
1-Asıl dava, haksız rekabetin tespiti ve hükmün ilanı, karşı dava ise davacı yanın ……….logolu platformda davalı şirket kanallarını taşıma yükümlülüğü bulunduğunun tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, asıl davanın kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiş ise de; ……..Fikri Sınai Haklar Mahkemesinin 2004/2 esas sayısında kayıtlı, işbu davadaki davacılar tarafından davalı aleyhine aynı eylemler nedeniyle açıldığı anlaşılan davanın işbu dava ile HMK.166 ncı maddesi hükmünce irtibat nedeniyle birleştirildiği dosya kapsamından anlaşılmakta olup, mahkemece birleşen dosya ile ilgili karar verilmek üzere hükmün salt bu nedenle davalı/karşı davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
2-Bozma neden ve şekline göre davalı/ karşı davacı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
Sonuç: Yukarda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle …….. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, ………yararına BOZULMASINA,(2)numaralı bentte açıklanan nedenlerle,diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, takdir olunan 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin …………dan alınıp davalı-karşı davacı …………..’ye verilmesine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat