İŞÇİ SAKAL TIRAŞI OLMADI DİYE İŞ AKDİ İŞVERENCE HAKLI NEDENLE FES EDİLEMEZ

SIRA CETVELİNİN İPTALİ DAVASI

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

 

DAVACI                                  :

 

VEKİLİ                                    :

 

DAVALI                                   :

 

KONU                                     : Sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi talebimizdir.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE

DOSYA NO                             : ’nün  E. Sayılı dosyası.

 

AÇIKLAMALAR                       :

 

1- Yukarıda Müdürlüğünü ve Esas Numarasını belirttiğimiz icra dosyasından borçlu aleyhine yapılan icra takibinde borçluya ait mallar …/…/……. tarihinde haczedilmiş ve …………………- TL bedelle …/…/……. tarihinde satılarak paraya çevrilmiştir.

2- Tarafımızdan haczedilen aynı mallar davalı tarafından da haczedilmiş olup, satış bedeli bütün alacaklıların alacağını karşılamaya yetmediğinden İcra Müdürlüğü tarafından sıra cetveli yapılmış ve tüm alacaklılara tebliğ edilmiştir. Tarafımıza tebliğ edilen sıra cetvelini hatalı bulmamız nedeniyle yasal süresi içerisinde itiraz ediyoruz.

3- İcra Müdürlüğü tarafından yapılan sıra cetveli hatalıdır. Zira haciz tarihi itibariyle haczimizden daha sonra gelmesi gereken alacaklı …………. sıra cetvelinde müvekkilimizin önünde gösterilmiştir. Bu durum müvekkilin hakkını olumsuz etkilemekte ve alacağının tamamını almasına engel teşkil etmektedir.

4- Bu nedenlerle hatalı sıra cetvelinin iptali için Mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                : İİK. madde 142 ve sair ilgili mevzuat.

DELİLLER                               : İcra Dosyası, Yasal diğer deliller.

TALEP SONUCU                     : Arz edilen nedenlerle hatalı olarak düzenlenen sıra cetvelinin iptaline ve davalıya düşen payın müvekkilime ödenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../….

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat